Developing Critical Thinking in Younger Pupils Using ICT

Authors

  • Oksana SHKVYR Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
  • Iryna HAIDAMASHKO Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
  • Svitlana TAFINTSEVA Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy

DOI:

https://doi.org/10.18662/brain/11.2/85

Keywords:

three-way interaction, digital competence, pedagogical experience, primary school.

Abstract

A methodology for developing critical thinking in younger pupils using information and communication technologies (ICTs) has been developed based on the study of the pedagogical experience of O. Diachuk, a teacher from M. Ostrovsky comprehensive school No 1 (I-III levels) in Shepetivka (Khmelnytskyi Region), and O. Svystak, a teacher from specialized school No 30 (I level) in Khmelnytskyi. The paper determines its goals, objectives, stages (problem statement, information search, clear argumentation, decision-making) and results from using it. Also, it presents the results obtained from the study of its effectiveness based on the observation of younger pupils’ educational and cognitive activities, their questionnaires, surveys of primary school teachers, as well as the study of pupils’ compositions. It states that the use of the developed methodology helps to enhance the activity of primary school pupils, their thinking skills and abilities to justify their decisions, search for new information using digital devices and develops their communication skills. At the same time, the paper points out the following disadvantages and difficulties in using the developed methodology: potential problems in using it due to technical bugs and slow Internet connection; a long preparation for those stages of the lesson during which this methodology is applied; certain difficulties in supervising pupils’ search activities in case there are more than 30 pupils in the class. Further research should aim to study the characteristics of implementing the methodology for developing critical thinking in younger pupils using ICTs during adaptation-and-game-related (Grades 1 and 2) and main (Grades 3 and 4) stages of pupils’ learning.

References

Androshchuk, O. V., Kondratenko, Yu. V., Holovchenko, O. V., Vorona, T. O. & Petrushen, M. V. (2014). Informatsiini tekhnolohii ta yikh vplyv na rozvytok suspilstva [Information technologies and their influence on the development of society]. The Collection of Scientific Papers of the Center for Military Strategic Studies of Ivan Cherniakhovskyi National Defense University of Ukraine, 1, 42-47.

Barabash, O. & Hlynianiuk, N. (2018). Vchymosia mirkuvaty samostiino ta rozvazhlyvo [Let’s learn how to think independently and reasonably]. Primary School Teacher, 11, 3-7.

Batrun, I. V. (2018). Tekhnolohiia rozvytku krytychnoho myslennia i suchasnyi osvitnii protses [The technology for developing critical thinking and the modern educational process]. Pedagogical Workshop, 1, 9-16.

Bykov, V. Y. (2013). Mobilnyi prostir i mobilno oriientovane seredovyshche internet-korystuvacha: osoblyvosti modelnoho podannia ta osvitnoho zastosuvannia [Mobile space and mobile-oriented internet user environment: the features of modelling and educational application]. Information Technologies in Education, 17, 9-37.

Diachuk, O. O. (2017). Ekolohicha hramotnist ta zdorovyi sposib zhyttia: rozrobky vykhovnykh zakhodiv z vykorystanniam IKT [Ecological literacy and a healthy lifestyle: ideas for educational events with the use of ICT]. Shepetivka Education Department.

Dolmatova, N. V. (2016). Ispolzovanie lichnykh mobilnykh ustroistv v obrazovatelnom protsesse [Using personal mobile devices in the educational process]. Proceedings of the All-Russian Scientific and Methodological Conference on “A Modern Lesson under the Conditions of Implementing Federal State Educational Standards: the Experience, Problems, Prospects. OSPU.

Dubaseniuk, O. A. & Ivanchenko, A. V. (2003). Praktykum z pedahohiky [A course of practical classes on pedagogy]. ZhytomyrDPU.

Halpern, D. (2000). Psikhologiia kriticheskogo myshleniia [The psychology of critical thinking]. Piter.

Honcharenko, S. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Lybid.

Matonina, R. D. (2013). Rozvytok krytychnoho myslennia uchniv pochatkovykh klasiv [Developing critical thinking in primary school pupils]. Osnova.

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2016). Nova ukrainska shkola. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [New Ukrainian School. Conceptual principles of secondary school reform]. Ministry of Education and Science of Ukraine. https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf

Morze, N. V. (2006). Osnovy informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [The basics of information and communication technologies]. BHV.

Navolokova, N. P. (2014). Tekhnolohiia rozvytku krytychnoho myslennia [The technology for developing critical thinking]. Pedagogical Workshop, 4, 28-31.

Padalka, O. S., Nisimchuk, A. S., Smoliuk, I. O. & Shpak, O. T. (1995). Pedahohichni tekhnolohii [Pedagogical technologies]. M. P. Bazhan Ukrainian Encyclopedia.

Piekhota, O. M., Kiktenko, A. Z. & Liubarska, O. M. (2003). Osvitni tekhnolohii [Educational technologies]. A.S.K.

Pietukhova, L. Y. & Spivakovskyi, O. V. (2007). Do pytannia pro trysub’iektnu dydaktyku [On the issue of three-way didactics]. Computer in School and Family, 5, 7-9.

Pometun, O., Pylypchatina, L., Sushchenko, I. & Diukov, V. (2010). Osnovy krytychnoho myslennia. Navchalna prohrama kursu za vyborom dlia uchniv profilnykh klasiv sotsialno-humanitarnoho napriamu [The basics of critical thinking. An educational programme of an elective course for pupils in social sciences and humanities classes]. Native School, 9, 24-36.

Ponomarenko, L. V. (2010). Vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii u praktytsi roboty pochatkovoi shkoly [Using information technologies in the practice of primary school]. Osnova.

Savchenko, O. Y. (2002). Dydaktyka pochatkovoi shkoly [Primary school didactics]. Heneza.

Savchenko, O. (2008). Poklykannia pochatkovoi shkoly [The mission of primary school]. Primary School, 2, 1-3.

Scriven M. & Paul, R. W. (1987). Critical thinking as defined by the national council for excellence in critical thinking. The Foundation for Critical Thinking.

http://www.criticalthinking.org/pages/defining-critical-thinking/766

Shkvyr, O. (2019). Krytychne myslennia molodshykh shkoliariv: sutnist i osoblyvosti [Critical thinking of younger schoolchildren: the essence and peculiarities]. Youth and Market, 4 (171), 27-32.

Spivakovskyi, O. V., Pietukhova, L. Ye. & Kotkova, V. V. (2011). Informatsiini-komunikatsiini tekhnolohii u pochatkovii shkoli: navchalno-metodychnyi posibnyk dlia studentiv napriamu pidhotovky “Pochatkova osvita” [Information and communication technologies in primary school: an educational and methodical manual for students majoring in primary education]. Kherson: KhersonDU. https://spivakovsky.info/wp-content/uploads/2016/11/IKT-v-pochatkoviy-shkoli.-Posibnyk.pdf

Sukhomlynskyi, O. (1976). Problemy vykhovannia vsebichno rozvynenoi osobystosti. Vybrani tvory (T. 1-5) [Problems in educating a fully developed personality. Selected Works]. Soviet School.

Svystak, L. O. (2018a). Chytailyk-pomichnyk [ABC reading practice]. Abetca. http://abetka.in.ua/product/chitaylik-pomichnik_navchalniy_posibnik_1_klasu_svistak_ol_nush_2018-295/.

Svystak, L. O. (2018b). Ukrainska mova. Bukvar. Chastyna 1 [The Ukrainian language. ABC book. Part 1]. Abetca. http://abetka.in.ua/product/ukrainska_mova_bukvar_chastina_1-302/

Svystak, L. O. (2018c). Ya pyshu harno [I am good at writing]. Abetca. http://abetka.in.ua/product/ukrainska_mova_bukvar_chastina_1_svistak_ol-311/

Telezhinskaia, E. L. & Dudareva, O. B. (2016). Mobilnoe obrazovanie – instrument sovremennogo pedagoga [Mobile education as a tool of the modern teacher]. Scientific Support of the Personnel Training System, 2 (27), 88-94.

Downloads

Published

2020-07-03

How to Cite

SHKVYR, O., HAIDAMASHKO, I., & TAFINTSEVA, S. (2020). Developing Critical Thinking in Younger Pupils Using ICT. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 11(2), 230-242. https://doi.org/10.18662/brain/11.2/85

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now