Psychological and Pedagogical Conditions for Developing Professional Competency in Future Social Workers Using the Global Network Internet

Authors

  • Oksana Fushtei Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsyubinskiy
  • Oksana Shkvyr Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical cademy
  • Nataliia Chorna Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
  • Iryna Haidamashko Khmelnytskyi Humanitarian-Pedagogical Academy
  • Oksana Pryshliak Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
  • Iryna Sydoruk Lesya Ukrainka Eastern European National University

DOI:

https://doi.org/10.18662/brain/11.3/111

Keywords:

activity-related approach, motivational sphere, thinking activity, information activity, computerization, information and communication technologies.

Abstract

The enhancement of social workers’ information activity directly influences the development of their world outlook and information competency, which defines both the level of knowledge, abilities, skills, thought patterns, and the student’s motivational sphere. The paper aims to analyse the importance of using Internet resources in developing professional competency, enhancing information activity in future social workers. The experimental work has made it possible to determine specific forms, means and methods of teaching that allow one to enhance information activity of social workers. The experimental training involved students in Years 1-4. The process of studying the courses of practical training in social work enabled the assessment of professional competency at the level of determining the quality of students’ acquired knowledge and at the level of their professionally relevant qualities and skills defined in the educational qualification characteristics and qualification characteristics of specialists. A comparative assessment of applying innovative and profession-oriented teaching methods based on the means of information and communication technologies (ICT), traditional forms and methods has amounted to 0.08 points (3.6%) in the experimental group (EG) versus 0.16 points (7.2%) in the control group (CG). Conclusions. Professional training of future social workers can be more effective if students familiarize themselves with solving real practical problems and learn new methods and means of working for this particular purpose. It has improved the learning process and provided students with the opportunity to learn information technologies with the prospect of using them in future professional activities and develop information activity.

References

Bakhmat, N., Maksymchuk, B., Voloshyna, O., Kuzmenko, V., Matviichuk, T., Kovalchuk, A., Martynets, L., Uchytel, I., Solovyov, V., Manzhos, E., Sheian, M., Alieksieiev, O., Slyusarenko, N., Zhorova, I., & Maksymchuk, I. (2019). Designing cloud-oriented university environment in teacher training of future physical education teachers. Journal of Physical Education and Sport, 19(4), 1323-1332. http://efsupit.ro/images/stories/august2019/Art%20192.pdf

Bykov, V. (2010). Suchasni zavdannia informatyzatsii osvity [Modern objectives of education informatization]. Information Technologies and Learning Tools, 15 (1). https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/25/13

Faux, T. L., & Black-Hughes, C. (2000). A comparison of using the internet versus lectures to teach social work history. Research on Social Work Practice, 10, 454466. https://www.researchgate.net/publication/228391058_A_Comparison_of_Using_the_Internet_Versus_Lectures_to_Teach_Social_Work_History

Gerasymova, I., Maksymchuk, B. M., Bilozerova, M., Chernetska, Y., Matviichuk, T., Solovyov, V., & Maksymchuk, I. (2019). Forming Professional Mobility in Future Agricultural Specialists: the Sociohistorical Context. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 11(4Sup1), 345-361. https://doi.org/10.18662/rrem/195

Harasim, L. M. (1993). Global networks: computers and international communication. MIT Press.

Khutorskoi, А. (2005). Tekhnologiia proektirovaniia kliuchevykh i predmetnykh kompetentsii [A technology for designing key and subject-specific competences]. Eidos.ru. http://eidos.ru/journal/2005/1212.htm

Kozyrev, V. A., Radionova, N. F., Triapitsyna, A. P., Batrakova, I. S., Baranova, E. V., Smorgunova, V. Yu., … Rivkina, S. V. (2004). Kompetentnostnyi podkhod v pedagogicheskom obrazovanii [A competency-based approach in teacher education]. Herzen State Pedagogical University of Russia. http://elibrary.ru/item.asp?id=21219811

Кurіn, А., & Popov, А. (2015). Aktualnost formirovaniya informatsionnoj kompetentsii sotsialnogo rabotnika: osnovnye ponyatiya i obosnovaniye [The relevance of developing information competency in social workers: the basic concepts and justification]. Journal of Tambov University. Series: Humanities, 141(1), 5560. https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnost-formirovaniya-informatsionnoy-kompetentsii-sotsialnogo-rabotnika-osnovnye-ponyatiya-i-obosnovanie

Kyrylenko, N. (2013). Pidhotovka studentiv do informatsiinoi diialnosti v osvitnomu seredovyshchi vyshchoho pedahohichnoho navchalnoho zakladu [Training students for іnformatіоn activity in an educational environment of higher education institutions]. Scientific Notes of Kirovohrad State Pedagogical University. Sеries: The Problems of Methods of Physical, Mathematical and Technological Education, 4(1), 3336. http://nbuv.gov.ua/UJRN/nz_pmfm_2013_4%282%29__10

Maksymchuk, I., Maksymchuk, B., Frytsiuk, V., Matviichuk, T., Demchenko, I., Babii, I., Tsymbal-Slatvinska, S., Nikitenko, A., Bilan, V., Sitovskyi, A., & Savchuk, I. (2018). Developing pedagogical mastery of future physical education teachers in higher education institutions. Journal of Physical Education and Sport, 18(2), 810–815. http://efsupit.ro/images/stories/iunie2018/Art%20119.pdf

Melnyk, N., Bidyuk, N., Kalenskyi, A., Maksymchuk. B., Bakhmat, N., Matviienko, O., Matviichuk, T., Solovyov, V., Golub, N., & Maksymchuk, I. (2019). Models and organizational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 51(1), 46–93. https://ipisr.org.rs/images/pdf/zbornik-51/Natalija-Meljnik.pdf

Nerubasska, A., & Maksymchuk, B. (2020). The Demarkation of Creativity, Talent and Genius in Humans: a Systemic Aspect. Postmodern Openings, 11(2), 240-255. https://doi.org/10.18662/po/11.2/172

Pasichnyk, О. (2017). Diialnisnyi pidkhid – sutnist ta osoblyvosti realizatsii u protsesi navchannia studentiv VNZ [An activity-related approach – the essence and peculiarities of implementation in the process of teaching students in HEIs]. Proceedings of the 4th International Scientific-and-Practical Online-Internet Conference on the Problems and Innovations in Natural Sciences, Mathematical, Technological and Professional Education. https://www.cuspu.edu.ua/images/conf-2017-04/s6/6-Пасічник_тези.pdf

Pavlenok, P. D. (2006). Sostoianie i perspektivy razvitiia sotsialnoi raboty kak nauki, uchebnogo protsessa i sostavnoi chasti sotsialnogo servisa v usloviiakh globalizatsii [The conditions and prospects of developing social work as a science, the educational process and an integral part of social service under the conditions of globalization]. Service +, 2, 17. https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-sotsialnoy-raboty-kak-nauki-uchebnogo-protsessa-prakticheskoy-deyatelnosti-i-sostavnoy-chasti

Sheremet, M., Leniv, Z., Loboda, V., & Maksymchuk, B. (2019) The development level of smart information criterion for specialists’ readiness for inclusion implementation in education. Information Technologies and Learning Tools, 72, 273-285. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2561

Smulson, M. (2015). Intelektualnyi rozvytok doroslykh u virtualnomu osvitnomu prostori: metodychni rekomendatsii [Intellectual development of adults in the virtual educational space: methodical recommendations]. Pedahohichna dumka. http://lib.iitta.gov.ua/10179/1/Методичн__ рекомендац__ї Смульсон М.Л..pdf

Spіrіn, О. (2009). Informatsiino-komunikatsiini ta informatychni kompetentnosti yak komponenty systemy profesiino-spetsializovanykh kompetentnostei vchytelia informatyky [Іnformatіon-and-communіcatіon and іnformation competencies as components of the system of professionally specialized competencies of іnformation science teachers]. Іnformatіon Technologіes and Learning Tools, 13(5). http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/183/169

Spirin, O., Demianenko, V., Zaporozhchenko, Yu., Shyshkina, M., & Demianenko, V. (2012). Modeli harmonizatsii merezhnykh instrumentiv orhanizatsii ta informatsiino-tekhnolohichnoho pidtrymuvannia navchalno-piznavalnoi diialnosti [Some models of harmonization of network-based tools for organization and information-and-technological support of learning and cognitive activities]. Іnformatіon Technologіes and Learning Tools, 6 (32), 1521. http://lib.iitta.gov.ua/808/1/774-2539-1-PB.pdf

Spirin, О. (2013). Kryterii i pokaznyky yakosti informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii navchannia [Criteria and indicators of the quality of information and communication learning technologies]. Іnformatіon Technologіes and Learning Tools, 33(1). http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/358/315

Spivakovska, Y. (2013). Vykorystannia novykh informatsiinykh tekhnolohii u vyvchenni studentamy anhliiskoi movy [Using the new іnformation technology in studying English by students]. Information Technologies in Education, 15, 221228. http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2013_15_27

Tokareva, N., Shamne, A., & Khalik, O. (2017). Variatyvnist sotsializatsii osobystosti v umovakh suchasnoho informatsiinoho suspilstva [The variability of personality socialization under the conditions of a modern information society]. Interservis. https://kdpu.edu.ua/zahalnoi-ta-vikovoi-psykholohii/naukova-robota/vydannia-kafedry/2427-variatyvnist-cotsializatsii-osobystosti-v-umovakh-suchasnoho-informatsiinoho-suspilstva.html

Wernet, S. P., & Olliges, R. H. (2000). Postcourse evaluations of WebCT (web course tools) classes by social work students. Research on Social Work Practice, 10 (4), 487504. https://doi.org/10.1177/104973150001000408

Downloads

Published

2020-10-07

How to Cite

Fushtei, O., Shkvyr, O., Chorna, N., Haidamashko, I., Pryshliak, O., & Sydoruk, I. (2020). Psychological and Pedagogical Conditions for Developing Professional Competency in Future Social Workers Using the Global Network Internet. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 11(3), 88-106. https://doi.org/10.18662/brain/11.3/111

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now