Psychological and Pedagogical Conditions and Means of Development of Professional Reflection of Teachers in the System of Methodical Work

Authors

  • Nataliia Denha Kremenchuk Teachers' Training College named after A. Makarenko
  • Olha Lilik T.Н. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»
  • Tatiana Boyko T.Н. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»
  • Vitaliy Yudenok T.Н. Shevchenko National University «Chernihiv Colehium»

DOI:

https://doi.org/10.18662/brain/12.1/171

Keywords:

mathematical disciplines, pedagogical college, formation of objective self-assessment, professional activity of teachers, individual and group means, reflection environment

Abstract

The article considers general psychological and methodical patterns of mathematics teachers’ professional reflection in the system of methodical work. It proves the hypothesis that one can model and implement specific psychological and pedagogical conditions, thus promoting the development of professional reflection. Besides, the article shows that the specified pedagogical conditions for the successful development of professional reflection of teachers of mathematical disciplines in the system of methodical work are: ensuring awareness of the teacher of mathematical disciplines of the content, structure and means of development of professional reflection; formation of an objective self-assessment of the personality and own professional activity of teachers of mathematical disciplines; introduction of individual and group means of development of professional reflection in the system of methodical work of pedagogical college; creation of a reflective environment in the system of methodical work of a pedagogical institution. Psychological and pedagogical means for the development of professional reflection of teachers of mathematical disciplines in the system of methodological work of a pedagogical college are: means of individual reflection (repetition technique, counselling, individual reflection games, solving reflective problems, keeping a reflection diary); collective means of developing professional reflection of the teacher (reflective debates, reflex interviews, reflective classes, consultation, tutorial, group reflection games, development of programs for monitoring their (or colleagues) actions in professionally significant situations with subsequent analysis of the received materials, training on the development of professional pedagogical reflection); introduction of a special training course "Development of professional reflection of teachers of mathematical disciplines in the system of methodical work of the pedagogical college".

 

References

Babansky, Yu. K. (1987). Intensifikatsiya protsessa obucheniya [Intensification of the learning process]. Znaniya. http://www.ahmerov.com/book_563.html

Bevz, V., & Hlavnyk, O. (2005). Osnovni polozhennya shchodo provedennya treningiv [Basic provisions for conducting trainings]. Retrieved from http://ru.osvita.ua/school/method/technol/598

Bilodid, I. K. (1977). Slovnyk ukrayinskoyi movy (T. 1-11) [Dictionary of the Ukrainian language (Vol. 1-11). Naukova dumka. http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh

Calderhead, J. (1989). Reflective teaching and teacher education. Teaching and Teacher Education, 5(1), 43-51. https://doi.org/10.1016/0742-051X(89)90018-8

Elentaeva, Zh. (2015). Professionalnaya refleksiya kak faktor razvitiya innovatsionnogo potentsiala pedagoga [Professional reflection as a factor in the development of the teacher’s innovative potential]. Retrieved from http://collegy.ucoz.ru/publ/67-1-0-19896

Emelyanov, Yu. N. (1985). Aktivnoye sotsialno-psikhologicheskoye obucheniye [Active social and psychological education]. Publishing House of Leningrad University. http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/notices/index/IdNotice:14766/Source:default

Gerasymova, I., Maksymchuk, B., Bilozerova, M., Chernetska, Yu., Matviichuk, T., Solovyov, V., & Maksymchuk, I. (2019). Forming professional mobility in future agricultural specialists: the sociohistorical context. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(4), 345-361. https://doi.org/10.18662/rrem/195

Gura, T. E. (2008). Refleksyvne seredovyshche yak skladova rozvyvalnoyi profesiynoyi osvity maybutnikh psykholohiv [Reflexive environment as a component of developmental professional education of future psychologists]. Sotsialni tekhnolohiyi, 38, 127–132. https://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf3/GuraTE.pdf

Khlusova, A. A. (2011). Refleksivnaya sreda kak komponent tekhnologii formirovaniya refleksivnoy kompetentnosti studentov [Reflexive environment as a component of the technology of forming students’ reflective competence]. Istoricheskaya i sotsialno-obrazovatelnaya mysl, 3, 1-3. http://cyberleninka.ru/article/n/refleksivnaya-sreda-kak-komponent-tehnologii-formirovaniya-refleksivnoy-kompetentnosti-studentov

Kondratets, I. (2012). Refleksiya – krayina pedahohichnoho zadzerkallya [Reflection as the country of pedagogical mirror-world]. Doshkilna osvita, 7, 28–31.

Kondratets, I. (2014). Profesiyna refleksiya vykhovatelya-metodysta yak instrument korektsiyi vzayemodiyi z pedahohamy [Professional reflection of an educator-methodologist as a tool for correction of interaction with teachers]. Vykhovatel-metodyst doshkilnoho zakladu, 10, 39–51.

Konyukhov, N. I. (1996). Slovar-spravochnik prakticheskogo psikhologa [Dictionary-reference book of a practical psychologist]. Modek. http://catalog.turgenev.ru/Opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:12596/Source:default

Korthagen, F., & Vasalos, A. (2005). Levels in reflection: сore reflection as a means to enhance professional growth. Teachers and Teaching, 11(1), 47-71. https://doi.org/10.1080/1354060042000337093

Maksymchuk, B., Matviichuk, T., Solovyov, V., Davydenko, H., Soichuk, R., Khurtenko, O., Groshovenko, O., Stepanchenko, N., Andriychuk, Y., Grygorenko, T., Duka, T., Pidlypniak, I., Gurevych, R., Kuzmenko, V., & Maksymchuk, I. (2020). Developing healthcare competency in future teachers. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), 24-43. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/307

Marcos, J. J. M., Miguel, E. S., & Tillema, H. (2009). Teacher reflection on action: what is said (in research) and what is done (in teaching). Reflective Practice, 10(2), 191-204. https://doi.org/10.1080/14623940902786206

Mälkki, K. (2011). Theorizing the nature of reflection. (PhD thesis). University of Helsinki, Helsinki. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/26421/theorizi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Melnyk, N., Bidyuk, N., Kalenskyi, A., Maksymchuk. B., Bakhmat, N., Matviienko, O., Matviichuk, T., Solovyov, V., Golub, N., & Maksymchuk, I. (2019). Modely y orhanyzatsyone osobyne profesyonalne obuke vaspytacha u poјedynym zemљama Evropske Unyјe y u Ukraјyny [Models and organizational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine]. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 51(1), 46–93. https://doi.org/10.2298/ZIPI1901046M

Messmann, G., & Mulder, R. H. (2015). Reflection as a facilitator of teachers’ innovative work behaviour. International Journal of Training and Development, 19(2), 125-137. https://doi.org/10.1111/ijtd.12052

Mitina, L. M. (2004). Psikhologiya truda i professionalnogo razvitiya uchitelya [Psychology of work and professional development of a teacher]. Logos. https://www.twirpx.com/file/296369/

Nerubasska, A., & Maksymchuk, B. (2020). The demarkation of creativity, talent and genius in humans: a systemic aspect. Postmodern Openings, 11(2), 240-255. https://doi.org/10.18662/po/11.2/172

Onishchuk, I., Ikonnikova, M., Antonenko, T., Kharchenko, I., Shestakova, S., Kuzmenko, N., & Maksymchuk, B. (2020). Characteristics of foreign language education in foreign countries and ways of applying foreign experience in pedagogical universities of Ukraine. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), 44-65. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/308

Pareja Roblin, N., & Margalef, L. (2013). Learning from dilemmas: teacher professional development through collaborative action and reflection. Teachers and Teaching, 19(1), 18-32. https://doi.org/10.1080/13540602.2013.744196

Piskunova, Ye. V. (2005). Professionalnaya pedagogicheskaya refleksiya v deyatelnosti i podgotovke pedagoga [Professional pedagogical reflection in the activity and training of a teacher]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, 1, 62-66. http://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-pedagogicheskaya-refleksiya-v-deyatelnosti-i-podgotovke-pedagoga.

Ploderer, B., Reitberger, W., Oinas-Kukkonen, H., & van Gemert-Pijnen, J. (2014). Social interaction and reflection for behaviour change. Personal and Ubiquitous Computing, 18, 1667–1676. https://doi.org/10.1007/s00779-014-0779-y

Polonsky, V. M. (2004). Slovar po obrazovaniyu i pedagogike [Dictionary of Education and Pedagogy]. Vysshaya shkola. https://www.twirpx.com/file/1723205/

Rau, O. (2014). Zanyatiye dlya pedagogov s elementami treninga [Lesson for teachers with elements of training]. Retrieved from http://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-dlja-pedagogov-s-yelementami-treninga-razvitie-i-sovershenstvovanie-refleksivnyh-sposobnostei-pedagogov.html/2014/

Semenova, A. V. (2006). Slovnyk-dovidnyk z profesiynoyi pedahohiky [Dictionary-reference book on professional pedagogy]. Palmyra. https://www.pedagogic-master.com.ua/public/semenova/slovnik.pdf

Shchedrovitsky, G. P. (1974). Kommunikatsiya, deyatelnost, refleksiy [Communication, activity, reflection]. Issledovaniya rechemyslitelnoy deyatelnosti, 1, 12-28. https://www.fondgp.ru/publications/%D0%BB%D0%

B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/

Sheremet, M., Leniv, Z., Loboda, V., & Maksymchuk, B. (2019). The development level of smart information criterion for specialists’ readiness for inclusion implementation in education. Information Technologies and Learning Tools, 72, 273-285. https://doi.org/10.33407/itlt.v72i4.2561

Shindina, I. A. (2016). Kompleksy uprazhneniy, napravlennykh na razvitiyerefleksii [Complexes of exercises aimed at the development of reflexion]. Retrieved from https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2016/02/01/kompleks-uprazhnenie-napravlennyh-na-razvitie-refleksii

Shynkaruk, V. I. (1986). Filosofskyy slovnyk [Philosophical dictionary]. Editor-in-Chief of the Ukrainian Soviet Encyclopedia. https://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsyklopedychnyi_slovnyk.pdf

Sushchenko, O. H. (2011). Rozvytok profesiynoyi refleksiyi maybutnikh pedahohiv u protsesi fakhovoyi pidhotovky [Development of professional reflection of future teachers in the process of professional training]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohichni nauky, 20(231), 95–100. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_22%281%29__40

Sydorenko, E. V. (2007). Tekhnologi sozdaniya treninga. Ot zamysla k rezultatu [Technologists of training creation. From concept to result]. Rech. https://www.twirpx.com/file/387417/

Wikipedia. (2004). Trening [Training]. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki/2004

Zyazyun, I. A., Kramushchenko, L. V., & Krivonos, I. F. (2004). Pedahohichna maysternist [Pedagogical skills]. Vyshcha shkola. https://sociology.knu.ua/uk/library/pedagogichna-maysternist-pidruchnik-iazyazyun-lvkramushchenko-ifkrivonos-ta-za-red

Downloads

Published

2021-03-29

How to Cite

Denha, N., Lilik, O., Boyko, T., & Yudenok, V. (2021). Psychological and Pedagogical Conditions and Means of Development of Professional Reflection of Teachers in the System of Methodical Work. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(1), 67-87. https://doi.org/10.18662/brain/12.1/171

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now