Pre-Service Teachers' Readiness Levels for Mobile Learning

Authors

  • Huseyin Bicen Near East University
  • Burak Demir Near East University, Turkey
  • Zohre Serttas Near East University

DOI:

https://doi.org/10.18662/brain/12.2/191

Keywords:

Education, Mobile Learning, Online Education

Abstract

The purpose of this research is to determine how active the students are participating in the mobile learning process, as well as how active the distance education mobile learning and technological tools are in education due to the Covid-19 epidemic in today's world. determination. With this, the Mobile Learning Readiness Scale adapted by Şata, Çorbacı and Koyuncu (2019) was used in this study. The scale consists of three dimensions: optimism towards mobile learning, self-directed learning and self-efficacy. The participants of the study, on the other hand, consist of 25 Primary Education students and 42 Special Education students who are continuing their education life in the Northern Cyprus. It was concluded that their readiness for mobile learning was high.

References

Alkan, C. (2011). Eğitim teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık

ARSLAN, A. (2019, October). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluklarının İncelenmesi. In 8th Eurasian Conference on Language and Social Sciences (p. 277).

ARTSIN, M., KOÇDAR, S., & BOZKURT, A. Öğrenenlerin Öz-Yönetimli Öğrenme Becerilerinin Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler Bağlamında İncelenmesi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(1), 1-30.

Ayas, A. (2013). Eğitim bilimine giriş. H.Özmen ve D. Ekiz (Ed.), Eğitimle ilgili temel kavramlar (s. 2-12). Ankara: Pegem Akademi.

Aydoğdu, H. (2019). Mobil Öğrenme İle İlgili Araştırma Eğilimleri: Bir İçerik Analizi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Behera, S. K. (2013). E- and m-learning: a comparative study. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 4(3)

Bıcen, H., & Demır, B. (2020). A Content Analysis on Articles Using Augmented Reality Technology and Infographic in Education. Postmodern Openings/Deschideri Postmoderne, 11.

Çakır, Y. (2019). İlköğretim Matematik Derslerinde Mobil Öğrenmenin Kullanımına İlişkin Öğrenci Tutumlarına Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adanan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın .

Elçiçek, M., & KARAL, H. (2019). Mobil Öğrenmeye Ne Kadar Hazırız? Öğretmen Adayları Perspektifinden Bir İnceleme. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi, 8(1), 1-9.

Karasar, N. (2020) Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar İlkeler Teknikler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.

Keengwe, J., & Bhargava, M. (2014). Mobile learning and integration of mobile Technologies in education. Education and Information Technologies, 19(4), 737-746.

Nacak, A., Bağlama, B., & Demir, B. (2020). Teacher Candidate Views on the Use of YouTube for Educational Purposes. Online Journal of Communication and Media Technologies, 10(2), e202003.

Ocak, M. A. ve Topal A. D. (2013). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi I-II. S. Şahin(Ed.) Öğretimde yeni yaklaşımlar ve bilişim teknolojileri öğretimi (s.139-169).Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

Saraç, A. (2014). Yeni Bir Eğitim Platformu Olarak Mobil Öğrenme Ortamları İçin Uygulama Geliştirmenin Önemi ve Öğretim Teknoloğu Adaylarının Algıları Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sharples, M. (Ed.). (2007). Big Issues in Mobile Learning: A Report of a Workshop by the Kaleidoscope Network of Excellence Mobile Learning Initiative. Learning Sciences Research Institute, University of Nottingham, İngiltere.

Şata, M., Çorbacı, E.C., ve Koyuncu, M.S.(2019). Mobil Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Ölçeği’ nin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(3), 1513-1533.

Uras, M., ve Kurşunoğlu, A. (2019). Eğitim bilimine giriş. A. Tanrıöğen ve R. Sarpkaya (Ed.) Eğitim açısından toplumsal değişme ve yenileşme (s. 263-290). Ankara: Anı Yayıncılık

Uşun, S. (2000). Dünyada ve Türkiye’de bilgisayar destekli öğretim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Vatansever, Ş. (2016). Mobil Öğrenmenin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Yılmaz, F. (2017). Eğitim bilimine giriş. F. Susar Kırmızı ve N. Duban (Ed.), Eğitime ilişkin temel kavramlar (s. 1-27). Ankara: Anı Yayıncılık.

Yılmaz, Y. (2011). Mobil öğrenmeye yönelik lisansüstü öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının farkındalık düzeylerinin araştırılması (Yüksek Lisans Tezi) YÖK Tez Merkezi veri tabanından ulaşılmıştır. (Sıra No:286491)

Downloads

Published

2021-07-19

How to Cite

Bicen, H., Demir, B., & Serttas, Z. (2021). Pre-Service Teachers’ Readiness Levels for Mobile Learning. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(2), 53-66. https://doi.org/10.18662/brain/12.2/191

Most read articles by the same author(s)


Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now