Formation of Communication Skills in Junior Schoolchildren with Intellectual Disabilities in the Conditions of Inclusive Education

Authors

  • Svitlana Stebljuk Svitlana Stebljuk. State Higher Education Establishment «Uzhhorod National University»
  • Yuliia Bondarenko Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko
  • Kristina Torop Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
  • Nataliia Yarmola Mykola Yarmachenko Institute of Special Pedagogy and Psychology, NAPS of Ukraine
  • Iryna Kuzava Lesya Ukrainka Volyn National University
  • Dina Shulzhenko National Pedagogical Drahomanov University, Kyiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18662/brain/12.4/253

Keywords:

Communicative competence, neuropsychology, neuropedagogy, correction, training, special children, thinking, speech, intelligence, inclusive education

Abstract

The article deals with pedagogical and psycho-correctional means of ensuring communicative interaction of junior schoolchildren with disabilities (with mild and moderate mental retardation) in the context of inclusive education. Specifics of development of cognitive, emotional, personal-motivational, communicative and behavioural components of communication of a unique personality of a junior schoolchild under correctional and developmental influence and in the conditions of inclusive education are analysed. The definition of communication skills of children with special educational needs has been clarified. Systematic - neuropedagogical, competence, personality-oriented and communicative-activity approaches to consideration of methodical tools for formation of communicative skills in junior schoolchildren taking into account their special needs and individual capabilities are applied. A model of formation of communicative-personal potential in children with intellectual disabilities and correction of their communicative individual-psychological properties has been developed. The program on formation of communicative competence and providing positive motivation for communicative interaction among students with intellectual disabilities, taking into account neuropsychological and pedagogical recommendations, is substantiated.

References

Azarova, M. B. (2018). Formirovanie kommunikativnykh navykov detey s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov’ya v inklyuzivnom obrazovanii [Formation of communication skills of children with disabilities in inclusive education. Bulletin of the Dagestan State Pedagogical University]. Izvestiya Dagestanskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Psikhologo-pedagogicheskie nauki [Dagestan State Pedagogical University Bulletin. Psychological and pedagogical sciences], 12(3), 11-15. https://doi.org/10.31161/1995-0659-2018-12-3-11-15

Babich, M. N. (2016). Formuvannia komunikatyvnykh navychok u starshykh doshkilnykiv z porushenniamy zoru ta intelektu. (Dysertatsiia kandydata pedahohichnykh nauk. Korektsiina pedahohika) [Formation of communication skills among older preschoolers with impaired dawn and intellect (Dissertation candidate of pedagogical sciences. Correction of pedagogical sciences)] [Unpublished doctoral dissertation]. National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Institute of Special Pedagogy. Kyiv.

Bakhshi, P., Babulal, G.M., & Trani, J-F. (2017). Education of children with disabilities in New Delhi: When does exclusion occur? PLoS ONE, 12(9), e0183885. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183885

Bazhukova, O. A. (2016). Psikhologicheskaya praktika pomoshchi detyam s intellektualnymi narusheniyami v sistemakh spetsialnogo i inklyuzivnogo obrazovaniya [Psychological practice of helping children with intellectual disabilities in the systems of special and inclusive education]. Vedomosti Dagestanskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo ugniversiteta [Bulletin of the Dagestan State Pedagogical University], 4.

Bondar, K. M. (2019). Teoriia i praktyka inkliuzyvnoi osvity: navchalno-metodychnyi posibnyk. [Theory and practice of inclusive education: guidance manual]. (2nd ed., add.). Proekt “Pidtrymka inkliuzyvnoi osvity u m. Kryvyi Rih” [“Support for Inclusive Education in Kryvyi Rih City” Project]. Chernyavsky Publisher.

Boryak, O. V. (2019). Teoriya i praktyka formuvannya movlennyevoyi diyalʹnosti rozumovo vidstalykh ditey molodshoho [Theory and practice of speech activity formation mentally disabled children of primary school age] [Unpublished doctoral dissertation]. Drahomanov National Pedagogical University.

Brinton, B., & Fujiki, M. (2017). The power of stories: Facilitating social communication in children with limited language abilities. School Psychology International, 38(5), 523–540. https://doi.org/10.1177/0143034317713348

Conti-Ramsden, G., Mok, P., Durkin, K., Pickles,A., Toseeb, U. & Botting, N. (2019). Do emotional difficulties and peer problems occur together from childhood to adolescence? The case of children with a history of developmental language disorder (DLD). European Child & Adolescent Psychiatry, 28, 993–1004. https://doi.org/10.1007/s00787-018-1261-6

Deppeler, J., Harvey, D., & Loreman, T. (2011). Inclusive Education: A Practical Guide to Supporting Diversity in the Classroom. Routledge.

Fetalieva, L. P, & Zubailova, P. F. (2016). Priemy obucheniya mladshikh shkolnikov s narusheniem intellekta [Teaching methods of junior schoolchildren with intellectual disabilities]. Vestnik Sotsialno-pedagogicheskogo instituta [Bulletin of the Social Pedagogical Institute], 4(20), 63-68. https://cyberleninka.ru/article/n/priemy-obucheniya-mladshih-shkolnikov-s-narusheniem-intellekta

Fujiki, M., Spackman, M. P., Brinton, B., & Illig, T. (2011). Ability of children with language impairment to understand emotion conveyed by prosody in a narrative passage. International Journal of Language & Communication Disorders, 43(3), 330-45. https://doi: 10.1080/13682820701507377.

Gillam, S. L. Olszewski, A., Squires, K., Wolfe, K., Slocum, T., & Gillam, R. B. (2018). Improving narrative production in children with language disorders: An early-stage efficacy study of a narrative intervention program. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 49(2), 197-212. https://doi:10.1044/2017_LSHSS-17-0047.

Gillam, S.L., Hartzheim, D., Studenka, B., Simonsmeier, V., Gillam, R. (2015). Narrative Intervention for Children With Autism Spectrum Disorder (ASD). Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 58(3), 920-933. https://doi: 10.1044/2015_JSLHR-L-14-0295.

Kolupaeva, A. A. (2009). Inkliuzyvna osvita: realii ta perspektyvy: Monohrafiia [Inclusive education: realities and prospects: Monograph]. Summit Book.

Kolupaeva, A. A., & Savchuk L. O. (2011). Dity z osoblyvymy osvitnimy potrebamy ta orhanizatsiia yikh navchannia: naukovo-metodychnyi posibnyk [Children with special educational needs and organization of their education: scientific and methodical manual]. Publishing group “ATOPOL”.

Kolyshkin, O. V. (2013). Korektsiina osvita. Vstup do spetsialnosti : navchalnyi posibnyk [Correctional education. Introduction to the specialty: textbook] [Unpublished doctoral dissertation]. Sumy Universytetska osvita.

Komogorova, M., Maksymchuk, B., Bernatska, O., Lukianchuk, S., Gerasymova, I., Popova, O., Matviichuk, T., Solovyov, V., Kalashnik, N., Davydenko, H., Stoliarenko, O., Stoliarenko, O., & Maksymchuk, I. (2021). Pedagogical Consolidation of Pupil-Athletes? Knowledge of Humanities. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(1). https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/367

Light, J., & Drager, K. (2007). AAC technologies for young children with complex communication needs: state of the science and future research directions. Augmentative and Alternative Communication, 23(3), 204-216. https://doi:10.1080/07434610701553635

Light, J., Page, R., Curran, J., & Pitkin, L. (2007). Children's ideas for the design of AAC assistive technologies for young children with complex communication needs. Augmentative and Alternative Communication, 23(4), 274-287. https://doi.org/10.1080/07434610701390475

Makoveeva, S. V. (2017). Programma razvitiya kommunikativnykh navykov i umeniy u podrostkov s OVZ: metodicheskie rekomendatsii [Program for the development of communication skills and abilities in adolescents with disabilities: guidance manual]. Raduzhnyy.

Maksymchuk, I., Maksymchuk, B., Frytsiuk, V., Matviichuk, T., Demchenko, I., Babii, I., Tsymbal-Slatvinska, S., Nikitenko, A., Bilan, V., Sitovskyi, A., & Savchuk, I. (2018). Developing pedagogical mastery of future physical education teachers in higher education institutions. Journal of Physical Education and Sport, 18(2), 810–815. https://doi.org/10.7752/jpes.2018.02119

Melnyk, N., Bidyuk, N., Kalenskyi, A., Maksymchuk. B., Bakhmat, N., Matviienko, O., Matviichuk, T., Solovyov, V., Golub, N., & Maksymchuk, I. (2019). Modely y orhanyzatsyone osobyne profesyonalne obuke vaspytacha u poјedynym zemљama Evropske Unyјe y u Ukraјyny [Models and organizational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine]. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 51(1), 46–93. https://doi.org/10.2298/ZIPI1901046M

Melnyk, N., Maksymchuk, B., Gurevych, R., Kalenskyi, A., Dovbnya, S., Groshovenko, O., & Filonenko, L. (2021). The Establishment and Development of Professional Training for Preschool Teachers in Western European Countries. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(1). https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/369

Onishchuk, I., Ikonnikova, M., Antonenko, T., Kharchenko, I., Shestakova, S., Kuzmenko, N., & Maksymchuk, B. (2020). Characteristics of Foreign Language Education in Foreign Countries and Ways of Applying Foreign Experience in Pedagogical Universities of Ukraine. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), 44-65. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/308

Poroshenko, M. A. (Ed.) (2018). Orhanizatsiino-metodychni zasady diialnosti inkliuzyvno-resursnykh tsentriv: navchalno-metodychnyi posibnyk [Organizational and methodical bases of activity of inclusive resource centers: educational and methodical manual]. Poroshenko Charitable Foundation All-Ukrainian Charitable Organization.

Sheremet, M., Leniv, Z., Loboda, V., & Maksymchuk, B. (2019). The development level of smart information criterion for specialists’ readiness for inclusion implementation in education. Information Technologies and Learning Tools, 72, 273-285. https://doi.org/10.33407/itlt.v72i4.2561

Singal, N. (2008). Working towards inclusion: Reflections from the classroom. Teaching and Teacher Education, 24(6), 1516-1529. https://doi.org/10.1016/j.tate.2008.01.008

Spackman, M. P., Fujiki, M., & Brinton, B. (2006). Understanding emotions in context: the effects of language impairment on children's ability to infer emotional reactions. International Journal for Language & Communication Disorder, March-April, 41(2), 173-188. https://doi: 10.1080/13682820500224091

Tsvetkov, A. V. (2017). Neyropedagogika dlya uchiteley: kak ubuchat po zakonam mozga [Neuropedagogy for teachers: how to teach according to the laws of the brain]. Publishing House “Sport and Culture-2000”.

World Bank Group. (2019). Every Learner Matters : Unpacking the Learning Crisis for Children With Disabilities. World Bank. http://documents1.worldbank.org/curated/en/756811560851384787/pdf/Every-Learner-Matters-Unpacking-the-Learning-Crisis-for-Children-With-Disabilities.pdf

Yurov, Yu. V. (2006). Osnovy neyropsikhologii: uchebno-metodicheskoe posobie [Fundamentals of neuropsychology: teaching aid] [Unpublished doctoral dissertation, Voronezh State Pedagogical University].

Downloads

Published

2021-12-20

How to Cite

Stebljuk, S., Bondarenko, Y., Torop, K., Yarmola, N., Kuzava, I., & Shulzhenko, D. (2021). Formation of Communication Skills in Junior Schoolchildren with Intellectual Disabilities in the Conditions of Inclusive Education. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(4), 329-345. https://doi.org/10.18662/brain/12.4/253

Most read articles by the same author(s)


Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now