Training Future Physical Education Teachers for Professional Activities under the Conditions of Inclusive Education

Authors

  • Iryna Demchenko National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
  • Borys Maksymchuk Izmail State University of Humanities, Izmail
  • Valentyna Bilan Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
  • Iryna Maksymchuk Mariupol State University
  • Iryna Kalynovska Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

DOI:

https://doi.org/10.18662/brain/12.3/227

Keywords:

training stages, pedagogical conditions, school, pupils, educational subjects

Abstract

According to the concept of developing inclusive education, the process of introducing inclusion in schools has been intensified. This is due to the training of physical education teachers to work with children with special educational needs during specially organized courses, whose fragmentation has not greatly increased the level of teachers’ qualifications. The research aims to scientifically justify theoretical and methodological foundations, develop and experimentally verify the methodology of training future physical education teachers for professional activities under the conditions of inclusive education, taking into account the specifics of their psychological, theoretical and practical readiness for it. Pedagogical conditions for training future physical education teachers for professional activities under the conditions of inclusive education are defined as follows: prioritizing the content of programmes and teaching methodology; improving the content, forms, methods and means required to master normative, psychological, pedagogical and correctional theoretical and practical and scientific foundations of inclusive education, as well as didactic and correctional and developmental technologies during the classes dedicated to professional teaching methodologies; consolidating professional knowledge and practical skills of students based on the simulation modelling and reflection on pedagogical experience of future physical education teachers under the conditions of inclusive education with the relevant update of the content of teaching placements. The experimental work involved 444 students majoring in physical education and sport (222 students in the experimental and the control groups). Given the summarized data of final tests, it becomes clear that the students in the EG tend to have a high level of such readiness (at the ascertaining stage – 28.6%, at the formative stage – 47.0%, the difference being 18.4%). The results of the experiment prove the effectiveness of introducing the developed methodology of training future physical education teachers for professional activities under the conditions of inclusive education.

References

Adăscăliţei, C. (2020). An integrative approach to vocational identity and of the prevention of school adaptation difficulties. Moldavian Journal for Education and Social Psychology, 4(2), 20-27. https://doi.org/10.18662/mjesp/4.2/19

Akhmetova, D. Z. (2013). Pedagogika i psikhologiya inklyuzivnogo obrazovaniya [Pedagogy and psychology of inclusive education]. Poznaniye.

Akhutina, T. V., & Pylayeva, N. M. (2003). Metodologiya neyropsikhologicheskogo soprovozhdeniya detey s neravnomernostyu razvitiya psikhicheskikh funktsiy [Methods of neuropsychological support for children with uneven development of mental functions]. In T. V. Akhutina, & N. M. Pylayeva (Eds.), Doklady II Mezhdunarodnoy konferentsii, posvyashchennoy 100-letiyu so dnya rozhdeniya A. R. Luriya “A. R. Luriya i psikhologiya XXI veka” [Proceedings of the International Conference dedicated to the 100th anniversary of the birth of A. R. Luria “A. R. Luria and 21st Century Psychology”] (pp. 181189). Smysl. http://childpsy.ru/lib/articles/id/9542.php

Babanskiy, Y. K. (1987). Intensifikatsiya protsessa obucheniya [The intensification of the learning process]. Znaniya.

Centre for Studies on Inclusive Education. (1994). The Salamanca Statement. http://nmcio.ippo.kubg.edu.ua

Frumos, L. (2018). Attitudes and self? Efficacy of Romanian primary school teachers towards including children with special educational needs in regular classrooms. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 10(4), 118-135. https://doi.org/10.18662/rrem/77

Gerasymova, I., Maksymchuk, B., Bilozerova, M., Chernetska, Y., Matviichuk, T., Solovyov, V., & Maksymchuk, I. (2019). Forming professional mobility in future agricultural specialists: The sociohistorical context. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11(4), 345361. http://doi.org/10.18662/rrem/195

Gilman, S. (2007). Including the child with special needs: Learning from Reggio Emilia. Theory into Practice, 46(1), 23–31. https://doi.org/10.1080/00405840709336545

Glozman, Z. M. (2016). Prakticheskaya neyropsikhologiya. Opyt raboty s detmi, ispytyvayushchimi trudnosti v obuchenii [Practical neuropsychology. The experience of working with children with learning difficulties]. Genesis.

Ivanova, L. I. (2006). Fizkulturno-ozdorovcha spryamovanist pidhotovky maybutnikh uchyteliv fizychnoyi kultury [Professional training of future physical ducation teachers focusd on health promotion]. Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu [Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports], 4, 5758. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&Image_file_name=/articles/2006//06ilitpt.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

Kolupaieva, A. A. (2009). Inklyuzyvna osvita: realiyi ta perspektyvy [Inclusive education: realities and prospects]. Summit-Book.

Kolupaieva, A. A. (2012). Prohrama kursu “Osnovy inklyuzyvnoyi osvity” [The programme of the course on the fundamentals of inclusive education]. ASK. http://www.ussf.kiev.ua/ieeditions/16/1/

Kurth, J., & and Mastergeorge, A. M. (2009). Individual education plan goals and services for adolescents with autism: impact of age and educational setting. The Journal of Special Education, 44(3), 146–160. https://doi.org/10.1177/0022466908329825

Kusherets, V. I. (2003). Analiz znannya yak stratehichnoho resursu transformatsiyi suspilstva (svitohlyadno-metodolohichnyy aspekt) [The analysis of knowledge as a strategic resource for the transformation of society (the ideological and methodological aspect)] [Unpublished doctoral dissertation]. Taras Shevchenko Kyiv National University. http://www.disslib.org/analiz-znannja-jak-stratehichnoho-resursu-transformatsiyi-suspilstva.html

Kuzava, I. B. (2015). Teoretychni ta metodychni zasady inklyuzyvnoyi osvity doshkilnykiv, yaki potrebuyut korektsiyi psykhofizychnoho rozvytku [Theoretical and methodological foundations of inclusive education for preschool children in need of psychophysical development correction] [Unpublished doctoral dissertation]. M. P. Drahomanov National Pedagogical University. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6732

Litvintseva, N. A. (2011). Obzor sovremennykh zarubezhnykh issledovaniy po problemam inklyuzivnogo obrazovaniya [Review of modern foreign studies on inclusive education]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovaniye [Psychological Science and Education], 3, 114–121. https://psyjournals.ru/psyedu/2011/n3/Liventseva.shtml

Maksymchuk, B., Matviichuk, T., Solovyov, V., Davydenko, H., Soichuk, R., Khurtenko, O., Groshovenko, O., Stepanchenko, N., Andriychuk, Y., Grygorenko, T., Duka, T., Pidlypniak, I., Gurevych, R., Kuzmenko, V., & Maksymchuk, I. (2020). Developing healthcare competency in future teachers. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), 2443. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/307

Malofeev, N. N. (2007). Osobyy rebenok  vchera, segodnya, zavtra [A special child – yesterday, today, tomorrow]. The Institute for Correctional Pedagogy.

Melnyk, N., Bidyuk, N., Kalenskyi, A., Maksymchuk. B., Bakhmat, N., Matviienko, O., Matviichuk, T., Solovyov, V., Golub, N., & Maksymchuk, I. (2019). Modely y orhanyzatsyone osobyne profesyonalne obuke vaspytacha u poјedynym zemљama Evropske Unyјe y u Ukraјyny [Models and organizational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine]. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 51(1), 46–93. https://doi.org/10.2298/ZIPI1901046M

Myhydiuk, A. (2019, December 17). Povernuty Ukrayini status neyronatsiyi: vidomyy ukrayinskyy neyropsykholoh zavitav do studentiv Lvivskoyi politekhniky [Return the status of neuronation to Ukraine: a well-known Ukrainian neuropsychologist visited students of Lviv Polytechnic]. Tyzhnevyk “Audytoriya” [Weekly Newspaper “Audytoriya”]. https://lpnu.ua/news/vidomyi-ukrainskyi-neiropsykholog-zavitav-do-studentiv-politekhniky

Myronova, S. P., Havrylov, O. V., & Matvieieva, M. P. (2010). Osnovy korektsiynoyi pedahohiky [Fundamentals of correctional pedagogy]. Ivan Ohienko Kamianets-Podilskyi National University.

Nazarova, N. M. (2011). K probleme razrabotki teoreticheskikh i metodologicheskikh osnov obrazovatelnoy integratsii [On the development of theoretical and methodological principles of educational intergration]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovaniye [Psychological Science and Education], 3, 511. https://psyjournals.ru/psyedu/2011/n3/Nazarova.shtml

Nerubasska, A., & Maksymchuk, B. (2020). The demarkation of creativity, talent and genius in humans: A systemic aspect. Postmodern Openings, 11(2), 240255. https://doi.org/10.18662/po/11.2/172

Shchekotylina, N. F. (2019). Pedahohichni umovy pidhotovky maybutnikh uchyteliv fizychnoyi kultury do indyvidualnoyi roboty z uchnyamy v umovakh inklyuziyi [Pedagogical conditions for training future physical education teachers to work with pupils with special needs] [Unpublished doctoral dissertation]. South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky. http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5995/1/Shchekotylina%20Natalia%20Fedorivna.pdf

Sheremet, M., Leniv, Z., Loboda, V., & Maksymchuk, B. (2019). Stan sformovanosti smart-informatsiynoho kryteriyu hotovnosti fakhivtsiv do realizatsiyi inklyuziyi v osviti [The development level of smart information criterion for specialists’ readiness for inclusion implementation in education]. Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya [Information Technologies and Learning Tools], 72, 273285. https://doi.org/10.33407/itlt.v72i4.2561

Shipitsyna, L. M. (2002). Neobuchayemyy rebenok v semye i obshchestve. Sotsializatsiya detey s narusheniyem intellekta [An unteachable child in the family and society. Socialization of children with intellectual disorders]. Didactic Plus.

Stăncescu, I., Drăghicescu, L. M., & Suduc, A. M. (2020). Teenagers` perception about discrimination. Logos Universality Mentality Education Novelty: Political Sciences and European Studies, 6(7). https://lumenpublishing.com/journals/index.php/lumenpses/article/view/4177

United Nations. (1990). World Declaration on Education for All (Adopted by the World Conference on Education for All, Jomtien, Thailand, 5- 9 March 1990). https://bice.org/app/uploads/2014/10/unesco_world_declaration_on_education_for_all_jomtien_thailand.pdf

Vygostky, L. S. (1983). Sobraniye sochineniy (T. 1-6) [The collection of works (Vol. 1-6)]. Pedagogika.

Zagumennov, Y. L. (2009). Razvitiye inklyuzivnogo obrazovaniya: sushchnost, problemy, perspektivy [Developing inclusive education: the essence, problems, prospects]. Adukatsyya í vykhavanne [Education and Upbringing], 2, 111. https://narfu.ru/upload/iblock/832/zagyumenov-yu.l.-razvitie-inklyuzivnogo-obrazovaniya.pdf

Downloads

Published

2021-08-23

How to Cite

Demchenko, I., Maksymchuk, B., Bilan, V., Maksymchuk, I., & Kalynovska, I. (2021). Training Future Physical Education Teachers for Professional Activities under the Conditions of Inclusive Education. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(3), 191-213. https://doi.org/10.18662/brain/12.3/227

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now