Training Future Physical Education Teachers for Physical and Sports Activities: Neuropedagogical Approach

Authors

 • Serhii Karasievych Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine,
 • Borys Maksymchuk Izmail State University of Humanities
 • Vasyl Kuzmenko Communal Higher Educational Establishment “Kherson Academy of Continuing Education” of Kherson Regional Council, Kherson, Ukraine
 • Nina Slyusarenko Kherson State University, Kherson, Ukraine
 • Oksana Romanyshyna Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine
 • Eduard Syvokhop State University “Uzhhorod National University”, Uzhhorod, Ukraine
 • Olha Kolomiitseva Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine
 • Lyudmila Romanishyna Khmelnytskyi humanitarian and pedagogical academy, Khmelnytskyi, Ukraine,
 • Ivan Marionda Khmelnytskyi humanitarian and pedagogical academy, Khmelnytskyi, Ukraine,
 • Vira Vykhrushch National University «Lviv Polytechnic», Lviv, Ukraine
 • Mariia Oliinyk Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine
 • Andrii Kovalchuk Vinnytsia Мykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University,Vinnytsia
 • Mykola Halaidiuk Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogikal University, Vinnytsia, Ukraine
 • Iryna Maksymchuk Izmail State University of Humanities

DOI:

https://doi.org/10.18662/brain/12.4/264

Keywords:

motivation, interest, theoretical knowledge, self-improvement, self-improvement journal, tests, training sessions, teacher placement

Abstract

The article proves the need to create an effective system of training athletes, which is the basis for ensuring higher achievements in sports and causes a certain rise in the field of scientific and pedagogical research on the problems of sports pedagogy, physical education, and education of youth. It urges one to optimize educational conditions for training future physical education teachers for physical and sports activities based on the latest neuropedagogical and didactic requirements. The research aims to experimentally verify the newly created or updated pedagogical conditions required to train future physical education teachers for sport and physical activity at secondary schools. Research methods are as follows: modelling, observations, tests, questionnaires, pedagogical experiment, tests determining the level of physical development, the PWCno test, anthropomorphological measurements (body weight, height, chest circumference, lung capacity), heart rate, respiratory rate; methods of mathematical statistics (Student's t-test, Pearson's χ2 criterion). The experimental group consisted of 180 respondents and the control group – 189 respondents. A high level increased by 16.5%, an average level – by 24.3%; a low level decreased by 40.8%. Conclusions. It has been found that the experimental group students have higher levels of readiness for sport and physical activity at secondary schools. Moreover, the indicated differences in the levels are not coincidental and are the result of the implementation of relevant pedagogical conditions. The international relevance of the article lies in expanding the formative and diagnostic instruction tools within the updated conditions, which corresponds to innovative technological and neuropedagogical approaches to developing a physical education teacher today.

References

Akhmetov, R. F., & Shaverskyi, V. K. (2007). Problemy y perspektyvy formuvannia profesiinoi maisternosti fakhivtsiv fizychnoi kultury zasobamy innovatsiinykh tekhnolohii [Problems and prospects of developing professional skills in physical education specialists due to innovative technologies]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka, 34, 50-52. http://eprints.zu.edu.ua/1519/1/07arfzit.pdf

Bakhmat, N., Maksymchuk, B., Voloshyna, O., Kuzmenko, V., Matviichuk, T., Kovalchuk, A., Martynets, L., Uchytel, I., Solovyov, V., Manzhos, E., Sheian, M., Alieksieiev O., Slyusarenko, N., Zhorova, I., & Maksymchuk, I. (2019). Designing cloud-oriented university environment in teacher training of future physical education teachers. Journal of Physical Education and Sport, 19(4), 1323-1332. http://efsupit.ro/images/stories/august2019/Art%20192.pdf

Bezliudnyi O., Kravchenko O., Maksymchuk B., Mishchenko M., & Maksymchuk, I. (2019) Psycho-correction of burnout syndrome in sports educators (2019). Journal of Physical Education and Sport, 19(3),1585-1590. http://efsupit.ro/images/stories/septembrie2019/Art%20230.pdf

Bilokopytova, Y. A. (2000). Osnovy teorii sheipinhu [The fundamentals of shaping]. Naukovyi svit.

Denysenko, N. (2009). Naukovo-doslidnytska robota studentiv pedahohichnoho koledzhu yak odyn zi stratehichnykh napriamiv fakhovoi pidhotovky maibutnoho vchytelia fizychnoi kultury [Research activities of students at teacher colleges as one of strategic trends in professional training of future physical education teacher]. Fizychne vykhovannya, sport i kultura zdorovya u suchasnomu suspilstvi, 1, 29-32. https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1156

Eremeev, S. N. (2011). Razvitie gotovnosti prepodavatelia vuza k realizatsii adaptatsionnogo potentsiala fizkulturno-sportivnoi deiatelnosti studentov [Developing lecturers’ readiness to implement the adaptation potential of physical and sports activities of students] [PhD thesis, Magnitogorsk State University, Magnitogorsk]. Dissercat. https://www.dissercat.com/content/razvitie-gotovnosti-prepodavatelya-vuza-k-realizatsii-adaptatsionnogo-potentsiala-fizkulturn

Halaidiuk, M., Maksymchuk, B., Khurtenko, O., Zuma, I., Korytko, Z., Andrieieva, R., Strykalenko, Y., Zhosan, I., Syvokhop, Y., Shkola, O., Fomenko, O., & Maksymchuk, I. (2018). Teaching approaches in extracurricular physical activities for 12-14-year-old pupils under environmentally unfavourable conditions. Journal of Physical Education and Sport, 18(4), 2284-2291. http://efsupit.ro/images/stories/decembrie2018/Art%20344.pdf

Henseruk, H. R. (2005). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury do zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii u profesiinii diialnosti [Preparing future physical education teachers to use information technologies in professional activities] [Abstract of PhD thesis, Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University, Ternopil]. Disslib. http://www.disslib.org/pidhotovka-majbutnikh-uchyteliv-fizychnoyi-kultury-do-zastosuvannja-informatsiynykh.html

Hertsyk, M. S., & Vatseba, O. M. (2002). Vstup do spetsialnostei haluzi “Fizychne vykhovannia i sport” [Introduction to degrees in Physical Education and Sports]. Ukrainian Technologies. http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/20284

Komogorova, M., Maksymchuk, B., Bernatska, O., Lukianchuk, S., Gerasymova, I., Popova, O., Matviichuk, T., Solovyov, V., Kalashnik, N., Davydenko, H., Stoliarenko, O., Stoliarenko, O., & Maksymchuk, I. (2021). Pedagogical Consolidation of Pupil-Athletes Knowledge of Humanities. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(1), 168-187. https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/367

Li, L., Gow, A. D. I., & Zhou, J. (2018). The role of positive emotions in education: a neuroscience perspective. Mind, Brain, and Education, 14(3), 220-234. https://doi.org/10.1111/mbe.12244

Maksymchuk, B., Gurevych, R., Matviichuk, T., Surovov, O., Stepanchenko, N., Opushko, N., Sitovskyi, A., Kosynskyi, E., Bogdanyuk, A., Vakoliuk, A., Solovyov, V., & Maksymchuk, I. (2020a). Training Future Teachers to Organize School Sport. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(4), 310-327. https://doi.org/10.18662/rrem/12.4/347

Maksymchuk, B., Matviichuk, T., Solovyov, V., Davydenko, H., Soichuk, R., Khurtenko, O., Groshovenko, O., Stepanchenko, N., Andriychuk, Y., Grygorenko, T., Duka, T., Pidlypniak, I., Gurevych, R., Kuzmenko, V., & Maksymchuk, I. (2020b). Developing Healthcare Competency in Future Teachers. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), 24-43. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/307

Maksymchuk, I., Maksymchuk, B., Frytsiuk, V., Matviichuk, T., Demchenko, I., Babii, I., Tsymbal-Slatvinska. S., Nikitenko, A., Bilan, V, Sitovsyi, A., & Savchuk, I. (2018). Developing pedagogical mastery of future physical education teachers in higher education institutions. Journal of Physical Education and Sport, 18(2), 810-815. http://efsupit.ro/images/stories/iunie2018/Art%20119.pdf

Marušić, M., & Oikonomou, A. (2013). Value hierarchy of future subject teachers in Serbia in the context of Schwartz theory. Zbornik Instituta za Pedagoska Istrazivanja, 45(2), 241-259. http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0579-64311302241M#.YMcJAjYzYgo

Omelchenko, S. O. (2007). Vzaiemodiia sotsialnykh instytutiv suspilstva u formuvanni zdorovoho sposobu zhyttia ditei ta pidlitkiv [The interaction of social institutions in promoting a healthy lifestyle of children and adolescents]. Alma-mater.

Operailo, S. I., Ilchenko, A. I., Yermolova, V. M., & Ivanova, L. I. (2005). Knyha vchytelia fizychnoi kultury [The book of a physical education teacher]. TORSING PLUS. https://torsing.ua/download/library-teacher/kniga_vchitelya_fizkulturi.pdf

Palamarchuk, O., Gurevych, R., Maksymchuk, B., Gerasymova, I., Fushtey, O., Logutina, N., Kalashnik, N., Kylivnyk, A., Haba, I., Matviichuk, T., Solovyov, V., & Maksymchuk, I. (2020). Studying Innovation as the Factor in Professional Self-Development of Specialists in Physical Education and Sport. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(4), 118-136. https://doi.org/10.18662/rrem/12.4/337

Panchenko, G. I. (2011). Problemy sovershenstvovaniia podgotovki budushchego uchitelia fizicheskogo vospitaniia k organizatsii i provedeniiu fizkulturno-ozdorovitelnoi i sportivno-massovoi raboty v obshcheobrazovatelnoi shkole [Improving the training of future physical education teachers to organize and conduct physical and sports activities in a secondary school]. Pedagogika, psikhologiya i mediko- biologicheskiye problemy fizicheskogo vospitaniya i sporta, 11, 86-90. https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sovershenstvovaniya-podgotovki-buduschego-uchitelya-fizicheskogo-vospitaniya-k-organizatsii-i-provedeniyu-fizkulturno/viewer

Randolph, C., McCrea, M., & Barr, W. B. (2005). Is neuro-psychological testing useful in the management of sport-related concussion? Journal of Athletic Training, 40(3), 139-154. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1250250/

Samuseviča, A., & Striguna, S. (2017). The development of teachers’ pedagogical competence in the process of self-education at the university. International Journal on Lifelong Education and Leadership, 3(2), 39-46. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/551098

Sitovskyi A., Maksymchuk B., Kuzmenko V., Nosko Y., Korytko Z., Bahinska O., Marchenko, O., Nikolaienko, V., Matviichuk, V., Solovyov, V., Khurtenko, O., Sluysarenko, N. V., Zhorova, I., & Maksymchuk, I. (2019). Differentiated approach to physical education of adolescents with different speed of biological development (2019). Journal of Physical Education and Sport, 19(3), 1532-1543. http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/12211

Solopchuk, D. V. (2003). Problemy formuvannia zdorovoho sposobu zhyttia v uchniv zahalnoosvitnikh shkil [Some issues in promoting a healthy lifestyle among secondary school students]. Moloda sportyvna nauka Ukrayiny [Young Sports Science of Ukraine], 7(2), 120-122. http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/13845

Sovhira, S. V., & Honcharenko, H. Y. (2015). Rekreatsiine spriamuvannia fizychnoho vykhovannia studentiv u pozanavchalnyi chas. Perspektyvy rozvytku turystychnoi industrii v Ukraini: rehionalni aspekty [Recreational trends in physical education of students during extracurricular activities]. Materialy III Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsiyi “Perspektyvy rozvytku turystychnoyi industriyi v Ukrayini: rehionalni aspekty” [Proceedings of the Pan-Ukrainian III Scientific and Practical e-Conference on Prospects for Development of Tourism Industry in Ukraine: Regional Aspects] (pp. 88-90). Vizavi. https://dspace.udpu.edu.ua/xmlui/handle/6789/3619?show=full

Trifonas, P. (2003). The ethics of science and/as research: deconstruction and the orientations of a new academic responsibility. Educational Philosophy and Theory, 35(3), 285-295. https://philpapers.org/rec/TRITEO

Tsushima, W. T., Jun Ahn, H., Siu, A. M., Yoshinaga, K., Yung Choi, S., & Murata, N. M. (2018). Effects of repetitive subconcussive head trauma on the neuropsychological test performance of high school athletes: a comparison of high, moderate, and low contact sports. Applied Neuropsychology, 8(3), 223-230. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29393677

Vaidya, A. R. & Fellows, L. K. (2017). The neuropsychology of decision-making: a view from the frontal lobes. In J.-C. Dreher & L. Trembley (Eds.), Decision Neuroscience: an Integrative Approach (pp. 277289). Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-805308-9.00022-1

Volkova, S. S. (2008). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh vchyteliv fizychnoi kultury [Developing professional competency in future physical education teachers]. Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi Internet-konferentsii [Sovremennyye nauchnyye dostizheniya – 2008” [Proceedings of the International Scientific-Practical Internet Conference on Modern Scientific Achievements – 2008]. Education and science. http://www.rusnauka.com/24_SVMN_2008/Sport/27099.doc.htm

Zvolinskaya, N., & Maslov, V. (1998). Tendentsii razvitiia soderzhaniia professionalnogo fizkulturnogo obrazovaniia v sotsiokulturnom kontekste [Some trends in developing the content of professional physical education in the sociocultural context]. Materialy Mezhdunarodnogo kongressa “Chelovek v mire sporta: Novyye idei, tekhnologii, perspektivy” [Proceedings of the International Congress on the Individual in the World of Sport: New Ideas, Technologies, Prospects]. FON. http://lib.sportedu.ru/GetText.idc?TxtID=544

Downloads

Published

2021-12-20

How to Cite

Karasievych, S., Maksymchuk, B., Kuzmenko, V., Slyusarenko, N., Romanyshyna, O., Syvokhop, E., Kolomiitseva, O., Romanishyna, L., Marionda, I., Vykhrushch, V., Oliinyk, M., Kovalchuk, A., Halaidiuk, M., & Maksymchuk, I. (2021). Training Future Physical Education Teachers for Physical and Sports Activities: Neuropedagogical Approach. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(4), 543-564. https://doi.org/10.18662/brain/12.4/264

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now