Creating the Correctional Environment for Personality Development of Children with Autistic Disorders

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18662/brain/13.1/283

Keywords:

observation of the child, corrective influence, organized environment, emotional state, use of self-stimulation, oversaturation of impressions, stimulation of speech activity

Abstract

A sign of the humanization of the modern pedagogical process is a profound change in its organization, primarily in creating conditions for the formation of a holistic personality of the child. The method of forming speech activity of children with autistic disorders of senior preschool age can act as an organizational and pedagogical system, which includes the functioning of specific conditions: organizational and pedagogical (the main of which - the creation of educational and corrective and communicative environment); general didactic (continuity, stages, system in the content of the formation of speech activity); technological (pedagogical and speech therapy diagnosis - starting and finishing - of the child as a basis for organizing the formation of speech activity of children with autistic disorders of older preschool age). Among the auxiliary conditions can be distinguished cognitive, creative, and communicative. Taking into account the peculiarities of mental, emotional, communicative, and speech development, we anticipate that the level of speech activity in children with autistic disorders will increase under the conditions of implementation of our methodology, and providing selected psychological and pedagogical conditions will accelerate and optimize this process.

References

Bazyma, N., Zdanevych, L., Kruty, K., Tsehelnyk, T., Popovych, O., Ivanova, V., & Cherepania, N. (2020). Formation of speech activity in older preschool children with autistic disorders formation of speech activity in older preschool children with autistic disorders. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 11(3), 107-121. https://doi.org/10.18662/brain/11.3/112

Bazyma, N., Koropatova, O., Bondarenko, Y., Forostian, O., Sokolova, H., & Kovylina, V. (2021). Characteristics of language behavior and speech activity in children with autistic disorders: theoretical aspect. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(1), 01-18. https://doi.org/10.18662/brain/12.1/167

Behas, L., Maksymchuk, B., Babii, I., Tsymbal-Slatvinska, S., Golub, N., Golub, V., Chepka, O., Lemeshchuk, M., Dychok, M., Nikitenko, A., Sarancha, I., & Maksymchuk, I. (2019). The influence of tempo rhythmic organization of speech during gaming and theatrical activities on correction of stammering in children. Journal of Physical Education and Sport, 19(4), 1333-1340. https://doi.org/10.7752/jpes.2019.s4193

Belkin, A. S. (1991). Situacyya uspekha: kak ee sozdat: kniga dlya uchitelya [A situation of success: how to create it: a book for a teacher]. Education.

Karvasarskaya, I. V. (2003). V storone. Iz opyta raboty s autichnymi detmi [Aside. From the experience of working with autistic children]. Terevinf.

Khvorova, H. M. (2010). Kompleksna psykholoho-pedahohichna tekhnolohiia korektsii rozvytku aktyvnosti dytyny z autyzmom [Complex psychological and pedagogical technology for the development of the activity of children with autism] [Doctoral Dissertion]. M. P. Drahomanov National Pedagogical University.

Lebedynskyi, V. V., & Bardyshevskaya, M. K. (2006). Psikhologiya anomalnoho razvitiya rebenka (T. 1-2) [Psychology of abnormal child development (Vol. 1-2)]. Publishing House of Moscow State University.

Lovaas, O. I. (1987). Behavioral treatment and normal intellectual and educational functioning in autistic children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 3–9. https://doi.org/10.1037/0022-006X.55.1.3

Melnyk, N., Bidyuk, N., Kalenskyi, A., Maksymchuk. B., Bakhmat, N., Matviienko, O., Matviichuk, T., Solovyov, V., Golub, N., & Maksymchuk, I. (2019). Modely y orhanyzatsyone osobyne profesyonalne obuke vaspytacha u poјedynym zemљama Evropske Unyјe y u Ukraјyny [Models and organizational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine]. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja [Proceedings of the Institute for Pedagogical Research], 51(1), 46–93. https://doi.org/10.2298/ZIPI1901046M

Melnyk, N., Maksymchuk, B., Gurevych, R., Kalenskyi, A., Dovbnya, S., Groshovenko, O., & Filonenko, L. (2021). The Establishment and Development of Professional Training for Preschool Teachers in Western European Countries. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(1), 208-233. https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/369

Mesibov, G. B., Shea, V., Schopler, E., Adams, L., Merkler, E., Burgess, S., Mosconi, M., Chapman, S. M., Tanner, Ch., & Bourgondien, M. E. Van (2004). The Teach Approach to Autism Spectrum Disorders. Springer.

Morozova, S. S. (2007). Autizm: korrektsyonnaya rabota pri tiazhelykh I oslozhnennykh formakh [Autism: correctional work in severe and complicated forms]. VLADOS.

Nikolskaya, O. S. (2000). Autichnyi rebenok. Puti pomoshchi [Autistic child. Ways of help]. Terevinf.

Оstrovska, K. O. (2013). Psykholohichni osnovy formuvannia sotsialnykh kompetentsii ditei z autustychnymy porushenniamy [Psychological bases of formation of social competencies of children with autistic disorders] [Postdoctoral Dissertation]. M. P. Drahomanov National Pedagogical University.

Pakhomova, N. G. (2006). Formuvannia movlennievoi hotovnosti ditei starshoho doshkilnoho viku z dyzartrieiu do navchannia v shkoli [Formation of modern preschool education with disarticulation before school in schools]. [Doctoral Dissertation]. The Institute of Special Pedagogy of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.

Sheremet, M. K. (2011). Osoblyvosti formuvannia vyshchoi formy peredachi informacii [Particularities of the form of information transmission]. Naukovyy chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriya 19: Korektsiyna pedahohika ta spetsialna psykholohiya [Scientific Journal of M. P. Drahomanov National Pedagogical University. Series 19: Correctional Pedagogy and Special Psychology], 18, 291-293. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?

I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nchnpu_019_2011_18_78

Sheremet, M., Leniv, Z., Loboda, V., & Maksymchuk, B. (2019). Riven rozvytku intelektualnoho informaciinoho kryteriiu hotovnosti fakhivciv do vprovadzhennia v osvitu [The development level of smart information criterion for specialists’ readiness for inclusion implementation in education]. Informatsiyni tekhnolohiyi i zasoby navchannya [Information Technologies and Learning Tools], 72, 273-285. https://doi.org/10.33407/itlt.v72i4.2561

Shulzhenko, D. I. (2009). Osnovy psykholohichnoi korektsii autystychnykh porushen u ditei [Fundamentals of psychological correction of autistic disorders in children]. M. P. Drahomanov National Pedagogical University.

Shulzhenko, D. I. (2010). Autyzm – ne vyrok [Autism is not a sentence. Calvary.

Sichkarchuk, N. D. (2011). Formuvannia emotsiino-otsinnoi leksyky u ditei starshoho doshkilnoho viku z motornoiu alalieiu zasobamy khudozhnio-movlennievoi diialnosti [Formation of emotional and evaluative vocabulary in children of senior preschool age with motor allele by means of artistic and speech activity][Doctoral Dissertation]. M. P. Drahomanov National Pedagogical University.

Yanushko, Е. А. (2004). Igry s autichnym rebenkom. Ustanovlenie kontakta, sposoby vzaimodeistviya, razvitie rechi, psikhoterapiya [Games with an autistic child. Establishing contact, ways of interaction, speech development, psychotherapy]. Terevinf.

Zyumalla, R. (2005). Obuchenie i soprovozhdenie lyudei s autizmom po programme TEACCH [Training and support of people with autism under the TEACCH program]. Public Association Belarusian Association for Assistance to Children and Young People with Special Needs.

Downloads

Published

2022-03-02

How to Cite

Bazyma, N., Mamicheva, O., Korhun, L., Krykunenko, Y., Rozina, I., & Dehtiarenko, T. (2022). Creating the Correctional Environment for Personality Development of Children with Autistic Disorders. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(1), 259-275. https://doi.org/10.18662/brain/13.1/283

Most read articles by the same author(s)


Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now