Results of Verification of the Methods of Speech Activity Formation in Children with Autistic Disorders

Authors

DOI:

https://doi.org/10.18662/brain/13.1/270

Keywords:

Communication-speech environment, senior preschool age, monologue speech, motivation to speak in a dialogue, oral speech, formation levels

Abstract

The speech activity formation is a pretty complex multifaceted long-term process, particularly, formation of speech activity in children with autistic disorders. According to the research objectives, we have designed corrective-developmental methods of formation of speech activity in pre-school children with autistic disorders. Working on the corrective-developmental methods, we have considered the research results, program requirements to the speech development of elder pre-schoolers, level of speech capabilities of every child, law regularities of the speech function development in ontogenesis and scientific-methodical principles and aspects of the speech development correction for children with speech disorders. As per the principles that we have substantiated, the research-diagnostic, correction-activity and function-speech stages of our methods show their outer and inner bounds. Moreover, the identified stages of the corrective-developmental methods are closely interrelated and characterised with their combination as a continuous pedagogical process; and the knowledge, skills and habits obtained by elder pre-schoolers with autistic disorders are considered as an integral system. We have included initiative as capability to speak in a monologue, motivation as capability to speak in a dialogue, content-richness as saturation of the active oral speech with language units clear to a child with autistic disorders (words, word combinations, phrases, sentences) as well as sound imitations, sound complexes and vocalisation to the main components of speech activity. Thus, after entrenching our methods we have processed and generalised the results of identifying levels of formed speech activity as capability to speak in a monologue and dialogue and use of particular language units according to the quantitative indices.

References

Behas, L., Maksymchuk, B., Babii, I., Tsymbal-Slatvinska, S., Golub, N., Golub, V. … Maksymchuk, I. (2019). The influence of tempo rhythmic organization of speech during gaming and theatrical activities on correction of stammering in children. Journal of Physical Education and Sport, 19(4), 1333-1340. http://efsupit.ro/images/stories/august2019/Art%20193.pdf

Demchenko, I., Maksymchuk, B., Bilan, V., Maksymchuk, I., & Kalynovska, I. (2021). Training Future Physical Education Teachers for Professional Activities under the Conditions of Inclusive Education. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(3), 191-213. https://doi.org/10.18662/brain/12.3/227

Fitsula M. M. (2000). Pedagogika: Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh pedagogichnykh zakladiv osvity [Pedagogics: Textbook for students at higher educational institutions]. Kyiv: Publishing Centre “Akademiia”. http://odnorobivka.edu.kh.ua/Files/downloads/Fitsula_M_M_-_Pedagogika_Alma-mater_-_2002.pdf

Glozman Zh. M. (2009). Neiropsykhologiya detskogo vozrasta [Children Neuropsychology]. Moscow: Akademiya. https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_21161.pdf

Komogorova, M., Maksymchuk, B., Bernatska, O., Lukianchuk, S., Gerasymova, I., Popova, O., Matviichuk, T., Solovyov, V., Kalashnik, N., Davydenko, H., Stoliarenko, O., Stoliarenko, O., & Maksymchuk, I. (2021). Pedagogical Consolidation of Pupil-Athletes Knowledge of Humanities. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(1). https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/367

Konopliasta S. Yu. (2013) Do problem movlennievoi aktyvnosti ditei doshkilnogo viku z autystychnymy proiavamy [To the problem of speech activity of preschool children with autistic signs]. Naukovyi chasopys NPU named after M.P. Drahomanov, Correction pedagogics and special psychology: collection of scientific papers, 19 (24). Kyiv: NPU named after M.P. Drahomanov. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nchnpu_019_2013_24_31

Lalaeva R. I. (2003). Narusheniya rechi i ikh korrektsiya u detei s zaderzhkoi psikhicheskogo razvitiya: Uchebnoe posobie dlya studentov vyshykh uchebnykh zavedenii [Speech disorders and their correction in children with the mental development delay: Textbook for students at higher educational institutions]. Moscow: Vlados. https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2014/12/01/lalaeva-ri-serebryakova-nv-zorina-sv-narusheniya

Martynenko I. V. (2013). Osoblyvosti mizhosobystisnoi komunikatsii u ditei iz normalnym ta poryshenym movlennievym rozvytkom [Peculiarities of interpersonal communication of chidren with a normal and disordered speech development]. Naukovyi chasopys NPU named after M.P. Drahomanov, Correction pedagogics and special psychology: collection of scientific papers, 19 (24). Kyiv: NPU named after M.P. Drahomanov. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nchnpu_019_2013_24_70

Melnyk, N., Maksymchuk, B., Gurevych, R., Kalenskyi, A., Dovbnya, S., Groshovenko, O., & Filonenko, L. (2021). The Establishment and Development of Professional Training for Preschool Teachers in Western European Countries. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(1). https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/369

Pakhomova N. G. (2006). Formuvannia movlennievoi gotovnosti ditei starshogo doshkilnogo viku z dyzartriieiu do navchannia v shkoli [Formation of speech preparedness of senior preschool children with dysarthria before school]: Dissertation PhD in Psychology. Kyiv. http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/245205.html

Sheremet M. K. (2013). Logopedia [Speech and Language Therapy]. Textbook (2nd ed.) revised and complemented. In M. K. Sheremet (Ed.) Kyiv: Publishing House “Slovo”. https://studfile.net/preview/2041266/

Sheremet M., Leniv Z., Loboda V., Maksymchuk B. (2019) The development level of smart information criterion for specialists’ readiness for inclusion implementation in education. Information Technologies and Learning Tools, 72, 273-285. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2561

Sichkarchuk N. D. (2011). Formuvannia emotsiino-otsinnoi leksyky u ditei starshogo doshkilnogo viku z motornoiu alaliieiu zasobamy khudozhnio-movlennievoi diialnosti [Formation of the emotional-evaluative vocabulary of senior preschool children with the expressive language disorder though the artistic-speech activity means]: Abstract, PhD in Pedagogics. Kyiv. http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2012_2_21

Sobotovych E. F. (1989). Osobennosti formirovaniya yazykovogo soznaniya u detei doshkolnogo vozrasta v protsesse spontannogo rechevogo razvitiya [Peculiarities of formation of language consciousness of preschool children in the process of a spontaneous speech development]. Kyiv. http://rehabperm.ru/wp-content/uploads/2019/12/%D0%A1%D0%9E_2019_No_4.pdf

Tarasun V. V. (2004). Logodydaktyka [Logodidactics]. Kyiv: NPU named after M. P. Drahomanov. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23345

Trofymenko L. I. (2004). Formuvannia leksyko-gramatychnoi storony movlennia u ditei piatogo roku zhyttia iz zagalnym nedorozvytkom movlennia [Formation of the lexical-grammatical side of speech in children with general speech maldevelopment in their fifth year of life]: Dissertation PhD in Pedagogics. Kyiv. http://dissertation.com.ua/node/657614

Downloads

Published

2022-03-02

How to Cite

Bazyma, N., Usyk, D., Omelchenko, I., Kobylchenko, V., Babych, N., & Tsymbal-Slatvinska, S. (2022). Results of Verification of the Methods of Speech Activity Formation in Children with Autistic Disorders. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(1), 88-111. https://doi.org/10.18662/brain/13.1/270

Most read articles by the same author(s)


Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now