Speech Activity Research Program in Children with Autistic Disorders of Senior Preschool Age

Authors

  • Nataliia Bazyma National Pedagogical Dragomanov University
  • Valentyna Serheieva Lesya Ukrainka Volyn National University
  • Nataliia Ivanova Іnstitution of Higher Education "Lutsk Pedagogical College" of Volyn Regional Council
  • Viktoriia Zviekova Izmail State University of Humanities
  • Olena Utosovа Zakarpattia Institute of Postgraduate Pedagogical Education
  • Oksana Sorochynska Zhytomyr Ivan Franko State University

DOI:

https://doi.org/10.18662/brain/13.1Sup1/302

Keywords:

Neuropsychological and neurolinguistic diagnostics, impressive side of speech, spontaneous situations, expressive side of speech, spatio-temporal relations, lexical stock, development of coherent speech

Abstract

One of the recent problems of the formation of speech function, which is studied in pedagogical, psychological, linguistic and psycholinguistic aspects is the formation of speech activity, in particular, in children with autistic disorders. The methodology for determining the level of speech activity in children with autistic disorders of older preschool age included examination of the impressive side of speech (finding out the level of understanding of statements containing affectively significant words, the possibility of executing instructions in the context of a spontaneous situation and following instructions outside the context of the situation (examination in a spontaneous situation). Checking the understanding of the names of objects, the names of actions, the names of the qualities and properties of objects and spatio-temporal relations (examination in specially organized conditions). Checking the expressive side of speech (studying the quality of the use in speech of the corresponding linguistic units (words, phrases, phrases, sentences) and vocalizations, onomatopoeia and sound complexes, methods of verbal or non-verbal expression of desires and the presence or absence of one's own statements without provocations to speech activity on the part of the experimenter (examination in a spontaneous situation). Examination of the lexical stock (examination of the dictionary of nouns, the dictionary of verbs and the dictionary of adjectives), examination of the grammatical side of speech (examination of the skills of inflexion, word formation, combining two simple sentences into a complex one) and examination of the state of development of coherent speech (examination in specially organized conditions).

References

Amir, R. T., Van den Veyver, B. I., Wan, M., Tran, C. Q., Francke, U., & Zoghbi, H. Y. (1999). Rett syndrome is caused by mutation in X-linked MECP2, encoding methilCpG-binding protein 2. Nature Genetics Journal, 23(2), 185-188. https://doi.org/10.1038/13810

Arshatskaya, O. S. (2005). Psikhologicheskaya pomoshch' rebonku rannego vozrasta pri formiruyushchemsya detskom autizme [Psychological assistance to a young child with developing child autism]. Defectology, 2, 46-56. https://www.dissercat.com/content/psikhologicheskaya-pomoshch-rebenku-rannego-vozrasta-pri-formiruyushchemsya-sindrome-detskog

Attwood, T. (1998). Asperger's Syndrome: A Guide for Parents and Professionals. Jessica Kingsley Publishers.

Averyanov, V. P. (2007) Diahnostyka hotovnosti ditey do shkoly [Diagnostics of children's readiness for school]. Kviv.

Baron-Cohen, S., Cox, A., Baird, G., Swettenham, J., Nightingale, N., Morgan, K., Drew, A., & Charman, T. (1996). Psychological markers in the detection of autism in infancy in a large population. The British journal of psychiatry: the journal of mental science, 168(2), 158–163. https://doi.org/10.1192/bjp.168.2.158

Bashina, V. M. (2005). Sovremennyye podkhody k ponimaniyu autizma v detstve. Obshchiye voprosy nevrologi i psikhiatrii [General disorders of mental development. Atypical autistic disorders]. Center for Psychological, Medical and Social Support for Children and Adolescents, 8, 4-13. https://psyjournals.ru/child_autism/issue/bashina.shtml

Bayenskaya, E. R. (2001). Pomoshch' v vospitanii detey s osobym emotsional'nym razvitiyem. Mladshiy doshkol'nyy vozrast [Help in raising children with special emotional development. Younger preschool age]. Almanac of the Institute of Correctional Pedagogy.

Behas, L., Maksymchuk, B., Babii, I., Tsymbal-Slatvinska, S., Golub, N., Golub, V., Chepka. O., Lemeshchuk, M., Dychok, T., Nikitenko, A., Sarancha, I., & Maksymchuk, I. (2019). The influence of tempo rhythmic organization of speech during gaming and theatrical activities on correction of stammering in children. Journal of Physical Education and Sport, 19(4), 1333-1340. https://doi.org/10.7752/jpes.2019.s4193

Gillingham, G. (2000). Autism: A New Understanding!. Tacit Publishing Inc.

Grandin, T. (2008). The Way I See It: A Personal Look at Autism and Asperger's. Future Horizons.

Lebedinskaya, K. S. (2001). Diagnosticheskaya karta [Diagnostic card]. In K. S., Lebedinskaya & O. S. Nikolskaya (Eds.), Psychodiagnostics and correction of children with developmental disabilities (pp. 256). Piter.

Lubovsky, V. I. (1989). Psikhologicheskiye problemy diagnostiki anomal'nogo razvitiya detey [Psychological problems of diagnosing abnormal development of children]. Pedagogika.

Melnyk, N., Bidyuk, N., Kalenskyi, A., Maksymchuk. B., Bakhmat, N., Matviienko, O., Matviichuk, T., Solovyov, V., Golub, N., & Maksymchuk, I. (2019). Modely y orhanyzatsyone osobyne profesyonalne obuke vaspytacha u poјedynym zemљama Evropske Unyјe y u Ukraјyny [Models and organizational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine]. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 51(1), 46–93. https://doi.org/10.2298/ZIPI1901046M

Melnyk, N., Maksymchuk, B., Gurevych, R., Kalenskyi, A., Dovbnya, S., Groshovenko, O., & Filonenko, L. (2021). The Establishment and Development of Professional Training for Preschool Teachers in Western European Countries. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(1), 208 – 233. https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/369

Morozov, V. P. (1998). Neverbal'naya kommunikatsiya v sisteme rechevogo obshcheniya. Psikhofiziologicheskiye i psikhoakusticheskiye osnovy [Non-verbal communication in the system of verbal communication. Psychophysiological and psychoacoustic foundations]. Publishing house Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences.

Nikolskaya, O. S. (2005) Deti i podrostki s autizmom. Psikhologicheskoye soprovozhdeniye [Children and adolescents with autism. Psychological support]. Terevinf.

Nurieva, L. G. (2003). Razvitiye rechi u autichnykh detey: Metodicheskiye razrabotki [Speech development in autistic children: Methodological developments]. Terevinf.

Quill, K. A. (2002). DO-WATCH-LISTEN-SAY. Social and communication intervention for children with autism. Paul H. Brookes Publishing Co.

Scambler, D., Rogers, S. J., & Wehner, E. A. (2000). Can the Checklist for Autism in Toddlers Differentiate Young Children With Autism From Those With Developmental Delays?. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40(12), 1457 – 1463. https://doi.org/10.1097/00004583-200112000-00017

Schopler, E., Reichler, R.J., Bashford, A., Lansing, M., & Marcus, L. (1990). Individualized Assessment and Treatment for Autistic and Developmentally Disabled Children (Vol. 1). Psychoeducational Profile-Revised. Pro-Ed, Austin.

Sheremet, M., Leniv, Z., Loboda, V., & Maksymchuk, B. (2019). The development level of smart information criterion for specialists’ readiness for inclusion implementation in education. Information Technologies and Learning Tools, 72(4), 273-285. https://doi.org/10.33407/itlt.v72i4.2561

Shulzhenko, D. I. (2005). Pidhotovka vchyteliv zahalʹnoosvitnikh zakladiv do konstruyuvannya roboty z autychnymy ditʹmy. Dydaktychni ta sotsialʹno-psykholohichni aspekty kolektsiynoyi roboty u spetsialʹniy shkoli [Preparation of secondary school teachers for designing work with autistic children. Didactic and socio-psychological aspects of collection work in a special school]. Scientific and methodical collection, 6, 228-231. Naukovyy svit.

Simashkova, N. V. (2006). Klinicheskiye i neyrofiziologicheskiye aspekty tyazhelykh form autizma u detey [Clinical and neurophysiological aspects of severe forms of autism in children]. Journal of Neurology and Psychiatry named after S. S. Krsakov, 7. http://www.psychiatry.ru/cond/0/diss/2006/12

Tarasun, V. V. (2001). Bazovi invariantni diyi ta operatsiyi yak komponent navchalʹnoyi diyalʹnosti ditey z porushennyamy movlennyevoho rozvytku [Basic invariant actions and operations as a component of educational activity of children with speech development disorders]. Defectology, 1, 2-4.

Vizel, T. G. (2005). Osnovy neyropsikhologii: uchebnik dlya studentov vuzov [ Fundamentals of neuropsychology: a textbook for university students]. ASTArel Tranzitkniga.

Zhinkin, N. I. (1998). O kodovykh perekhodakh vo vnutrenney rechi [On code transitions in internal speech]. Creativity.

Zyumalla, R. (2005). Obucheniye i soprovozhdeniye lyudey s autizmom po programme TEACCH [Teaching and accompanying people with autism under the TEACCH]. Public Association “Belarusian Association for Assistance to Disabled Children and Young People with Disabilities.

Downloads

Published

2022-03-23

How to Cite

Bazyma, N., Serheieva, V., Ivanova, N., Zviekova, V., Utosovа O., & Sorochynska, O. (2022). Speech Activity Research Program in Children with Autistic Disorders of Senior Preschool Age. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(1Sup1), 51-66. https://doi.org/10.18662/brain/13.1Sup1/302

Most read articles by the same author(s)


Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now