Neuropsychological Features of Motivational and Volitional Readiness for School of Six-Year-Old Children with General Speech Underdevelopment

Authors

  • Iryna Martynenko National Pedagogical Dragomanov University
  • Hanna Chorna Zaporizhzhia National University
  • Maryna Omelchenko State Higher Educational Institution "Donbas State Pedagogical University”
  • Dina Shulzhenko National Pedagogical Drahomanov University
  • Zoriana Leniv Vasyl Stefanyk Precarpathian University
  • Daria Khrypun Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

DOI:

https://doi.org/10.18662/brain/13.3/363

Keywords:

Psychological readiness for school, internal position of the student, volitional regulation, verbal regulation, concentric ontogenesis, the theory of three functional blocks of the brain, neuropsychological diagnostics, neuropsychological exercises

Abstract

The article raises the issue of general speech underdevelopment in six-year-old children as a disorder of complex aetiology, which includes a combination of genetically determined insufficiency of certain brain systems with the consequences of organic damage to the central nervous system. This topic is of significant interest these days, because moderate general speech underdevelopment with a positive prognosis occurs in 15-25% of children and an average of 5% have severe disorders that interfere with adaptation. Children with such underdevelopment have difficulties in social development, quality of which directly depends on the level of development of the ability to build coherent statements that prevent formation of readiness for school. The article contains a description of the features of motivational and volitional readiness for school in children with general speech underdevelopment, methods of its evaluation and a review of experimental research. A psychological readiness for school from the point of formation of motives and their features, as well as the quality of self-regulation of children with general speech underdevelopment is characterized. Conditions for development of coherent speech in children of this category and the features of purposeful and consistent correctional and pedagogical work are considered. Examples of correctional methods from the point of view of neuropsychology and substantiation of necessity of creation of pedagogical conditions for correction and development of speech in children with the general underdevelopment of speech are presented. For a long time, the issue of readiness of pre-schoolers for school has been of vital importance, which is due in part to the current large-scale socio-economic changes in society.

References

Ahutina, T. V., & Pyilaeva, N. M. (2008). Preodolenie trudnostey ucheniya: neyropsihologicheskiy podhod [Overcoming learning difficulties: a neuropsychological approach]. St. Petersburg: Piter.

Aseev, V. G. (1976). Motivatsiya povedeniya i formirovanie lichnosti [Motivation of behavior and personality formation]. Moscow: Mysl.

Astaeva, A. V., Voronkova, D. I., & Koroleva, M. B. (2010). Neyropsihologicheskiy analiz razvitiya vyisshih psihicheskih funktsiy u detey v norme i s obschim nedorazvitiem rechi [Neuropsychological analysis of the development of higher mental functions in children with normal and general speech underdevelopment]. Psihologiya Psihofiziologiya, 27(203), 82-86. https://cyberleninka.ru/article/n/neyropsihologicheskiy-analiz-razvitiya-vysshih-psihicheskih-funktsiy-u-detey-v-norme-i-s-obschim-nedorazvitiem-rechi

Bartienieva, L., & Bystranivska, O. (2011). Osoblyvosti orhanizatsii lohopedychnoi dopomohy uchniam pochatkovykh klasiv v umovakh lohopedychnoho punktu [Features of the organization of speech therapy for primary school students in terms of speech therapy]. Psykholoho-Pedahohichni Problemy Silskoi Shkoly, 39(1), 87-91. http://surl.li/agjtu

Belova, O. (2020). The peculiarities of emotional state of children with speech disorders. International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies, 7, 64-68. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.4459

Broomfield, J., & Dodd, B. (2004). Children with speech and language disability: caseload characteristics. International Journal of Language & Communication Disorders, 39(3), 303-324. https://doi.org/10.1080/13682820310001625589

Dolmatova, T. L. (2014). Ispolzovanie neyropsihologicheskogo podhoda v rabote s detmi doshkolnogo vozrasta s obschim nedorazvitie rechi [Using a neuropsychological approach in working with preschool children with general speech underdevelopment]. https://core.ac.uk/download/pdf/197416654.pdf#page=125

Emelyanova, I. A., Borisova, E. A., Shapovalova, O. E., Karynbaeva, O. V., & Vorotilkina, I. M. (2018). Particularities of speech readiness for schooling in pre-school children having general speech underdevelopment: a social and pedagogical aspect. Journal of Social Studies Education Research, 9(1), 89-105. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/496792

Fotekova, T. A. (2003). Sostoyanie verbalnyih i neverbalnyih funktsiy pri obschem nedorazvitii rechi i zaderzhke psihicheskogo razvitiya: neyropsihologicheskiy analiz [The state of verbal and non-verbal functions with general speech underdevelopment and mental retardation: a neuropsychological analysis]. Moscow: Moscow State University. http://irbis.gnpbu.ru/Aref_2003/Fotekova_T_A_2003.pdf

Ichim, A. A. (2021). Identifying the types of diversity in the romanian pre-university educational institutions and the appropriate managerial strategy. Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences, 10(1), 01-09. https://doi.org/10.18662/lumenss/10.1/52

Kharchenko, T. H., & Lapchenko, O. V. (2018). Psykholoho-pedahohichnyi ekskurs doslidzhennia volovoi sfery doshkilnykiv iz porushenniamy movlennia [Psychological-pedagogical excursion study of the volitional area of preschool children with speech disorders]. https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/5479/1/Konfer_suchasni_problemi_logopediyi_ta_reabilitaciyi_2018.pdf

Kosholap, A., Maksymchuk, B., Branitska, T., Martynets, L., Boichenko, A., Stoliarenko, O., Matsuk, L., Surovov, O., Stoliarenko, O., & Maksymchuk, I. (2021). Neuropsychological bases of self-improvement of own physical health of future teachers in the course of university education. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(3), 171-190. https://doi.org/10.18662/brain/12.3/226

Kozina, I. B., Borisova, E. Y., Danilova, O. V., & Koryakova, E. V. Neuropsychological diagnostics and correction in learning for children with disabilities of preschool age. Proceedings of SOCIOINT 2018-5th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, 2-4 July 2018. Dubai: U.A.E. http://www.ocerints.org/socioint18_e-publication/abstracts/papers/155.pdf

Kravchenko, A. I., & Piatkova, N. H. (2017). Kompleksnyi pidkhid do obstezhennia ditei iz zahalnym nedorozvynenniam movlennia [Comprehensive approach to the examination of children with general underdevelopment of speech]. http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4176

Lewit, E. M., & Baker, L. S. (1995). School readiness. The Future of Children, 5(2), 128–139. https://doi.org/10.2307/1602361

Lobanova, D. A., & Chernov, D. N. (2017). The empirical study of the peculiarities of the socio-cultural situation of development of senior preschool children with general underdevelopment of speech. ISJ Theoretical & Applied Science, 11(55), 201-206. http://surl.li/agjtr

Martynenko, I. V. (2007). Formuvannia motyvatsiino-volovoi hotovnosti ditei shestyrichnoho viku iz zahalnym nedorozvynenniam movlennia do shkilnoho navchannia [Formation of motivational and volitional readiness of six-year-old children with general speech underdevelopment for school]. [Unpublished PhD Thesis]. http://surl.li/agjtv

Mohylova, N. M. (2019). Zahalne nedorozvynennia movlennia: teoriia ta perspektyvne planuvannia korektsiino-rozvytkovoi roboty [General speech underdevelopment: theory and long-term planning of correctional and developmental work]. Sloviansk. http://surl.li/ocae

Nasibullina, A. D., & Polshina, M. A. (2017). Psihologo-pedagogicheskoe soprovozhdenie doshkolnikov s obschim nedorazvitiem rechi v protsesse podgotovki k obucheniyu v shkole [Psychological and pedagogical support of preschoolers with general speech underdevelopment in the process of preparing for school]. Kazanskiy Pedagogicheskiy Zhurnal, 2(121), 130-135. http://surl.li/agjtw

Nold, N. V., Skochilov, R. V., Berezina, T. N., & Ilyina, M. N. (2020). Features of the structure of intellectual development for preschool and primary school children with expressive language disorder (General speech underdevelopment). Vestnik of Saint Petersburg University. Psychology, 10(4), 428-441. https://doi.org/10.21638/spbu16.2020.404.

Pravednikova, I. I. (2018). Neyropsihologiya. Igryi i uprazhneniya [Neuropsychology. Games and exercises]. Moscow: Iris-Press.

Prots, R., Yakovliv, V., Medynskyi, S., Kharchenko, R., Hryb, T., Klymenchenko, T., Ihnatenko, S., Buzhyna, I., & Maksymchuk, B. (2021). Psychophysical training of young people for homeland defence using means of physical culture and sports. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(3), 149-171. https://doi.org/10.18662/brain/12.3/225.

Raygorodskiy, D. Y. (2008). Entsiklopediya psihodiagnostiki. Psihodiagnostika detey [Encyclopedia of Psychodiagnostics. Psychodiagnostics of children.]. Samara: Bahrah-M.

Taran, O. P., & Nizovska, Y. Y. (2021). Teoretyko-metodychni aspekty doslidzhennia polimodalnoho spryimannia u ditei doshkilnoho viku iz zahalnym nedorozvytkom movlennia [Theoretical and methodological aspects of the study of polymodal perception in preschool children with general speech underdevelopment]. Scientific Journal of M.P. Dragomanov National Pedagogical University, 80(2), 140-144. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/34806/Taran.pdf?sequence=1.

Zuckerman, B., & Halfon, N. (2003). School readiness: An idea whose time has arrived. Pediatrics, 111(6), 1433-1436. https://doi.org/10.1542/peds.111.6.1433

Downloads

Published

2022-09-30

How to Cite

Martynenko, I., Chorna, H., Omelchenko, M., Shulzhenko, D., Leniv, Z., & Khrypun, D. (2022). Neuropsychological Features of Motivational and Volitional Readiness for School of Six-Year-Old Children with General Speech Underdevelopment. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(3), 211-224. https://doi.org/10.18662/brain/13.3/363

Most read articles by the same author(s)


Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now