A Child-Centered Approach to the Organization of the Educational Process in the New Ukrainian Elementary School of Neuropsychology

Authors

  • Oksana Bilier PhD of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer of the Chair of Preschool and Primary Education, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko
  • Olha Vasko PhD of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Chair of Preschool and Primary Education, Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko
  • Victoriia Hrynko Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Natural and Mathematical Sciences and Computer Studies in Primary SHEI “Donbas State Pedagogical University”
  • Oleksandr Melnyk Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Primary Education, Public Educational Institution, Zaporizhzhia Regional Institute of Post Graduate Pedagogical Education” Zaporizhzhia Regional Council
  • Tetiana Hurkova Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Primary Education, Public Educational Institution, Zaporizhzhia Regional Institute of Post Graduate Pedagogical Education” Zaporizhzhia Regional Council
  • Liudmyla Korolova Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor Department of Pedagogy and Teaching Methods Khortytsia National Academy, Zaporizhzhia

DOI:

https://doi.org/10.18662/brain/14.3/463

Keywords:

Individualization of learning, personal approach, updating approaches, innovative changes, psychological processes

Abstract

The educational process in the new Ukrainian elementary school is characterized by many specific neuropsychological features and aspects. It requires from the teacher significant knowledge and skills in the field of organization, management and modernization of the educational process, as well as in the sphere of interaction with the children of the new Ukrainian elementary school. A key trend in today's education in the new Ukrainian elementary school is the child-centered approach, individualization and personality-centered approach, which focuses on the fact that the core of the educational process becomes the student, his abilities, individual neuropsychological capabilities, potential as a learning and creative. The child-centered approach to the organization of the educational process in the new Ukrainian elementary school has become a natural and natural phenomenon that accompanies the learning process in the last few years, which is caused by the rapid processes of globalization. The child-centered approach allows to focus the attention of teachers, psychologists, sociologists, and educational managers on the key problem of the current world - education of a healthy civil society, self-confident, capable of self-care, self-actualization, and professional and personal formation. All these processes begin at the moment when the child is in the first stage of education, receives primary information about the world, about himself, others and reality.

References

Alekseyenko, T. F. (2021). Realizatsiya pryntsypu dytynotsentryzmu v innovatsiyniy tekhnolohiyi tʹyutorsʹkoho suprovodu molodshykh shkolyariv u nederzhavnomu zakladi osvity [Implementation of the principle of children centrism in the innovative technology of tutor support for younger students in a non-state educational institution]. https://lib.iitta.gov.ua/730540/1/Alieksieienko_%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%86_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C.pdf

Alyokhin, M. M. (2020). Tʹyutorsʹkyy suprovid sotsialʹnoho rozvytku uchniv pochatkovoyi lanky pryvatnoyi shkoly yak innovatsiyna sotsialʹno-pedahohichna tekhnolohiya [Tutor support for the social development of primary school students in a private school as an innovative socio-pedagogical technology] Scientific bulletin of South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky, 2(131), 87-94. http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/8380

Andriushchenko, K., Tepliuk, M., Sahaidak, M., Kartashov, E., Pivovarov, K., Kutashev, I., Voronina, Y., Domina, O., Kuchai, O. (2020). Management of the mental resources of the enterprise. International Journal of Management (IJM). 11(6), 52–64. www.jifactor.com

Berbets, T., Berbets, V., Babii, I., Chyrva, O., Malykhin, A., Sushentseva, L., Medynskii, S., Riaboshapka, O., Matviichuk, T., Solovyov, V., Maksymchuk, I., & Maksymchuk, B. (2021). Developing Independent Creativity in Pupils: Neuroscientific Discourse and Ukraine’s Experience. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(4), 314-328. https://doi.org/10.18662/brain/12.4/252

Final Draft of the Rome Ministerial Communique. (2020). EHEA, Rome. https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/11/19/BFUG_compressed.pdf

Holubnycha, L. O. (2016). Case studies as one of the communication methods of foreign language teaching law students. Linguistic support for educational activities. 245–253. https://cyberleninka.ru/article/n/case-studies-as-oneof-the-communication-methods-of-foreign-language-teaching-law-students/viewer

Honchar, L., Derkachova, O., Shakhrai, V., Saienko, V., Hladoshchuk, O., & Voropayeva, T. (2021). Formation of psychological readiness of the teacher to implement information and communication technologies in professional activities. International Journal of Education and Information Technologies, 15(38), 364-371. DOI: 10.46300/9109.2021.15.38

Honcharuk, I. (2013). Stvorennya vchytelem komfortnykh umov dlya adaptatsiyi pershoklasnykiv do navchannya u shkoli [Creating comfortable conditions for teachers to adapt first-graders to school]. Pochatkova shkola. 7. 42-44 http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2013_7_13

Humanities: Understand the classics for success in the today’s world. https://www.studyinternational.com/news/humanities-understand-classics-successmodern-world/

Karasievych, S., Maksymchuk, B., Kuzmenko, V., Slyusarenko, N., Romanyshyna, O., Syvokhop, E., Kolomiitseva, O., Romanishyna, L., Marionda, I., Vykhrushch, V., Oliinyk, M., Kovalchuk, A., Halaidiuk, M., & Maksymchuk, I. (2021). Training Future Physical Education Teachers for Physical and Sports Activities: Neuropedagogical Approach. BRAIN, 12(4), 543-564. https://doi.org/10.18662/brain/12.4/264

Kvas, O. V. (2011). Dytynotsentryzm u naukakh pro vykhovannya: istorychnyy aspekt [Children centrism in the sciences of education: a historical aspect]: a monograph. Drohobych: Drohobych State Pedagogical University named after Ivan Franko, 300 p. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%81%20%D0%9E$

Luriya, A. (2022). Osnovy neyropsikhologii [Fundamentals of neuropsychology]. https://www.labirint.ru/books/873607/

Mohammed, Ahmed Awol (2021). The Status and Pronounced Effect of Multicultural Education: The Case of Madda Walabu University Ethiopia. Open Access Library Journal. 1–17. https://www.scirp.org/pdf/oalibj_2020042114263663.pdf

Nabok, V.M. (2017). Dytynotsentryzm – stryzhnevyy vektor rozvytku zahalʹnoyi serednʹoyi osvity ukrayiny pochatku khkhi stolittya. Dukhovnistʹ osobystosti [Children centrism - the core vector of the development of general secondary education in Ukraine in the early twentieth century. Personal Spirituality]: Methodology, Theory and Practice. 3 (78). https://oaji.net/articles/2017/690-1507113734.pdf

Nerubasska, A., Palshkov, K., & Maksymchuk, B. (2020). A systemic philosophical analysis of the contemporary society and the human: new potential. Postmodern Openings, 11(4), 275-292. https://doi.org/10.18662/po/11.4/235

Quality Education. The global goals for sustainable development. https://www.globalgoals.org/4-quality-education

Serokurova, I. I. (2020). Pryntsyp dytynotsentryzmu (vykhovannya na tsinnostyakh) [The principle of children centrism (education in values)] https://vseosvita.ua/library/princip-ditinocentrizmu-vihovanna-na-cinnostah108088.html.

Strashko, Y. Yu., Donchenko, V. I., Zhamardiy, V. O., Shkola, O. M., Zakharov, O. Yu., Saienko, V. G., & Tolchieva, H. V. (2021). Increase in motion range of the cervical spine by means of physical rehabilitation in children with cerebral palsy according to the severity of muscle pain. Acta Balneologica, LXIII, 3(164), 160-164. DOI: 10.36740/ABAL202103105

Sydorenko, V.V. (2018). Kontseptualʹni zasady Novoyi ukrayinsʹkoyi shkoly: tsinnisnosvitohlyadnyy aspekt / Profesiynyy rozvytok fakhivtsiv u systemi osvity doroslykh: istoriya, teoriya, tekhnolohiyi [The conceptual foundations of the New Ukrainian School: value and outlook aspect / Professional development of specialists in the system of adult education: history, theory, technology]. Agroobrazovanie, 121-128. https://lib.iitta.gov.ua/710777/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%95-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf

Venhlovska O., Antypin, Ye. (2020). Retrospektyvnyy pohlyad shchodo realizatsiyi idey dytynotsentryzmu vasylya sukhomlynsʹkoho v noviy ukrayinsʹkiy shkoli [Implementation of the principle of children centrism in the innovative technology of tutoring junior high school students in a non-state educational institution] Sukhomlynsʹkyy. https://doi.org/10.24919/2308-4863.1/33.215745, http://www.aphn-journal.in.ua/archive/33_2020/part_1/43.pdf

Zaychenko, O. (2019). Derzhavno-hromadsʹke upravlinnya v systemi osvity rayonu [State and public administration in the education system of a district]. Theory and methods of education management]. 2. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ttmuo/2009_2/09saiesr.pdf

Downloads

Published

2023-10-06

How to Cite

Bilier, O., Vasko, O., Hrynko, V., Melnyk, O., Hurkova, T., & Korolova, L. (2023). A Child-Centered Approach to the Organization of the Educational Process in the New Ukrainian Elementary School of Neuropsychology. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 14(3), 92-106. https://doi.org/10.18662/brain/14.3/463

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now