Computer Technologies as a Method of Forming Students' Information Skills in the Process of Learning

Authors

  • Oksana Shelever Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Psychology, Uzhhorod National University
  • Oksana Bazulevska Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of General and Special Pedagogy Communal Institution of Higher Education, Dnipro Academy of Continuing Education
  • Hanna Lopatina PhD in Pedagogy, Associate Professor of the Department of Applied Psychology and Speech Therapy, Berdyansk State Pedagogical University
  • Zhanna Cherniakova Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Chair of Pedagogy, Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko
  • Vadym Lisovyi Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department, Music Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
  • Vira Polishchuk Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Special and Inclusive Education, Volodymyr Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University

DOI:

https://doi.org/10.18662/brain/15.1/559

Keywords:

Modernization, pedagogical adaptation, aspects, implementation, professional training, methodology, computer technologies

Abstract

The article investigates the problem of formation of future teachers' readiness to innovative activity, the role of computer technologies as a method of formation of students' information skills in the learning process. Based on the stated and analyzed interpretations of the authors about the concept of "innovations in education", the research position to consider innovation as an important element of education support in a state of dynamic development, adequate to the demands of today's society as a phenomenon of collective or formed individual professional creative activity of a teacher was formulated. On the example of the course, in which a systematic theoretical, methodological and practice-oriented training of students is carried out, the experience of formation of readiness of future teachers to innovative activity is described, the leading forms of pedagogical activity are presented. According to the results of the study it is concluded that the formation of the future teacher's readiness for innovative activity contributes to the identification of the conceptual position of the specialty, the identification of development resources and innovation (including potential) and their critical evaluation, creating conditions for finding innovative solutions in education. This competence is an important part of the professionalism of the today's teacher. Also in the article the role of computer technologies as a method of formation of students' information skills in the learning process is studied; e-learning tools as a basic step of realization of digital pedagogical technologies, the structure of the author's system of preparation of university teacher to the application of e-learning tools in professional activity is given.

References

Belyaev, S. B. (2015). Vyznachennya metodolohichnoyi osnovy stvorennya systemy profesiynoyi pidhotovky do rozrobky i vykorystannya pedahohichnykh tekhnolohiy [Defining the methodological basis for creating a system of professional training for the development and use of pedagogical technologies]. Young scientist, 2(17). Vol. IV, pp. 15-18. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=molv_2015_2%284%29__5

Berbets, T., Berbets, V., Babii, I., Chyrva, O., Malykhin, A., Sushentseva, L., Medynskii, S., Riaboshapka, O., Matviichuk, T., Solovyov, V., Maksymchuk, I., & Maksymchuk, B. (2021). Developing independent creativity in pupils: Neuroscientific discourse and Ukraine’s experience. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(4), 314-328. https://doi.org/10.18662/brain/12.4/252

Danylenko, L. I. (2015). Pedahohichni umovy formuvannya hotovnosti vchytelya u pislyadyplomniy osviti do zastosuvannya innovatsiynykh tekhnolohiy interaktyvnoho navchannya [Pedagogical conditions for the formation of teacher readiness in postgraduate education to apply innovative technologies of interactive learning]. Scientific notes of Vinnitsa State Pedagogical University named after Kotsyubinsky. Series: Pedagogy and psychology. Issue 44. pp. 123-127. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nzvdpu_pp_2015_44_30 https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/24014/Oleshko_P._S..pdf?sequence=1

Demchenko, I., Maksymchuk, B., Bilan, V., Maksymchuk, I., & Kalynovska, I. (2021). Training future physical education teachers for professional activities under the conditions of inclusive education. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(3), 191-213.

Komogorova, M., Maksymchuk, B., Bernatska, O., Lukianchuk, S., Gerasymova, I., Popova, O., Matviichuk, T., Solovyov, V., Kalashnik, N., Davydenko, H., Stoliarenko, O., Stoliarenko, O., & Maksymchuk, I. (2021). Pedagogical consolidation of pupil-athletes knowledge of humanities. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(1). https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/367

Konovalchuk, I.I. (2014). Innovatsiine seredovyshche yak zasib rozvytku innovatsiinoi kompetentnosti pedahohiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv [Innovative environment as a means of developing innovative competence of teachers of secondary schools]. https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/4505/Selecting%20Reading%20Materials.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Litvinov, A. S. (2019). Pedahohichnyi provaidynh innovatsii v osviti [Pedagogical provision of innovations in education] tutorial/ ed. by V.V. Borisova. Sumy: University book. (in Ukrainian). https://fmo-journal.org/index.php/fmo/article/download/39/25

Mykhailyshyn, R. (2016). Profesiina hotovnist pedahoha do innovatsiinoi diialnosti: yakisnyi aspekt [Professional readiness of a teacher for innovative activity: qualitative aspect]. Bulletin of Lviv National University. Pedagogical Series, 31, 11–18. (in Ukrainian). http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/pedagogy/article/view/3286/3349

Mykhailyshyn, R. R. (2016). Profesiyna hotovnistʹ pedahoha do innovatsiynoyi diyalʹnosti: yakisnyy aspekt [Professional readiness of a teacher for innovative activity: qualitative aspect]. Bulletin of the Lviv University. Ist Series, Pedagogy, pp. 11-18. https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%B4%D0%BE-%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf

Ogienko, O.I. (2013). Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii [Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies]. Humanization of the educational-developmental process, 4(96), (in Ukrainian). http://gnvp.ddpu.edu.ua/article/view/196194/196447

Oleshko, P. S. (2018). Innovatsiynyy format pidvyshchennya kvalifikatsiyi pedahohiv v umovakh Novoyi ukrayinsʹkoyi shkoly (za materialamy Volynsʹkoho IPLO). Nova ukrayinsʹka shkola: problemy, zdobutky, perspektyvy [The innovative format of professional development of teachers in the New Ukrainian School (on the materials of the Volyn IPLO)]. New Ukrainian school: problems, achievements, prospects: information and analytical collection / compiled by S. V. Kyrylenko, O., N. Yevtushenko, ed. by Y. Zavalevsky. Kyiv-Chernivtsi: Bukrek, pp. 25-32.

Oliynyk, V. V. (2013). Vidkryta pislyadyplomna pedahohichna osvita ta dystantsiyne navchannya z zapytannyakh/vidpovidyakh [Open postgraduate pedagogical education and distance learning questions/answers] : scientific-methodical manual of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, University of Education Managementhttps://lib.iitta.gov.ua/7059/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf

Openko O.I., Kalyuzhna T. H. Milto L.O. et al. (2016). Formuvannya hotovnosti maybutyyikh vchyteliv do innovatsiynoyi diyalʹnosti [Formation of future teachers' readiness for innovative activity] / theory and practice of collective monograph, Kyiv, 258 p. https://lib.iitta.gov.ua/5930/1/%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE-_%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B82014.pdf

Openko, O. I. (2013). Formuvannya hotovnosti do innovatsiynoyi diyalʹnosti yak vazhlyva skladova profesiynoyi pidhotovky maybutnʹoho vchytelya. Pedahohichni nauky: teoriya, istoriya, innovatsiyni tekhnolohiyi [Formation of readiness for innovative activity as the most important component of professional training of the future teacher. Pedagogical Sciences Theory, History, and Innovative Technologies]. pp. 154-162. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstreamdownload/123456789/84690/1/Illiashenko_1589.pdf

Pedagogical innovation (2011). Electronic resource. https://www.ippo.edu.te.ua/files/science_work/resursy/14_ped_innovatika.doc

Pekhota, O. M., Sereda, I. V. Prasol, N. O. (2016). Formuvannya tekhnolohichnoyi kulʹtury maybutnʹoho vykladacha [Formation of technological culture of the future teacher]: monograph, Nikolaev: Ilion, 314 p. http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/ped-visnik-62-2018-2-56.pdf

Protsenko, O. & Yurochko, S. (2015). Innovatsiina kompetentnist pedahoha: zmist i struktura [Innovative competence of a teacher: content and structure]. https://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2017/09/4_147_2017.pdf

Sarancha, I., Maksymchuk, B., Gordiichuk, G., Berbets, T., Berbets, V., Chepurna, L., Golub, V., Chernichenko, L., Behas, L., Roienko, S., Bezliudna, N., Rassskazova, O., & Maksymchuk, I. (2021). Neuroscientific principles in labour adaptation of people with musculoskeletal disorders. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(4), 206-223. https://doi.org/10.18662/brain/12.4/245

Skrypnyk, M. I. (2019). Innovatsiyna pedahohika ta pedahohika partnerstva [Innovative pedagogy and pedagogy of partnership]: workbook for training in the educational program " Training experts to conduct institutional audits in institutions of general secondary education". Kyiv. Central Institute for Postgraduate Education, 34 p. https://znayshov.com/FR/17999/Pp_4_116_2022-42-51.pdf

Starosta, V. I. & Hoshko, O. V. (2018). Strukturni komponenty hotovnosti pedahoha do innovatsiynoyi diyalʹnosti [Structural components of teacher's readiness for innovative activity]. 36. scientific works, pp. 1-6. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/23239/1/2018_Starosta%20V_Hoshko%20O_Zaporizza.pdf

Yevdokimova, O. O. & Aleksieienko, N. V. (2017). Innovatsiina kompetentnist yak profesiino vazhlyva rysa suchasnoho fakhivtsia [Innovative competence as a professionally important feature of a modern specialist]. Law and security, 2, 146 –152. (in Ukrainian) https://pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2022/1/14.pdf

Zhaldak, M. I. (2010). Kompyuterno-oriyentovani systemy navchannya – stanovlennya i rozvytok [ Computer-oriented learning systems - formation and development] // Scientific Journal of the National Pedagogical University named after M.P. Drahomanov. Series 2: computer-oriented learning systems: Collection of scientific papers - M.: National Pedagogical University named after M.P. Drahomanov, 9(16) – pp. 3-9. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_2_2010_9_3

Downloads

Published

2024-02-06

How to Cite

Shelever, O., Bazulevska, O., Lopatina, H., Cherniakova, Z., Lisovyi, V., & Polishchuk, V. (2024). Computer Technologies as a Method of Forming Students’ Information Skills in the Process of Learning. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 15(1), 398-413. https://doi.org/10.18662/brain/15.1/559

Most read articles by the same author(s)


Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now