(1)
STROYANOVSKA, O.; DOLYNSKA, L.; SHEVCHENKO, N.; ANDRIIASHYNA, N.; MELNYK, I.; TSYBULIAK, N. The Influence of the Professional Orientation of Students of Different Gender on Their Ideas of Happiness. BRAIN 2020, 11, 51-71.