(1)
Halchenko, V.; Levchenko, V.; Shcherbakova, I.; Medianova, O.; Kaliuzhna, Y.; Poplavska, Y. Neuropsychological Considerations of Communication Competence in Prospective Educators. BRAIN 2023, 14, 107-121.