[1]
V. Halchenko, V. Levchenko, I. Shcherbakova, O. Medianova, Y. Kaliuzhna, and Y. Poplavska, “Neuropsychological Considerations of Communication Competence in Prospective Educators”, BRAIN, vol. 14, no. 3, pp. 107-121, Oct. 2023.