Rădulescu, I. D., A. B. Ciubara, C. Moraru, S. L. Burlea, and A. . Ciubară. “Evaluating the Impact of Dissociation in Psychiatric Disorders”. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, vol. 11, no. 3Sup1, Dec. 2020, pp. 163-74, doi:10.18662/brain/11.3Sup1/132.