1.
Plokhikh V, Popovych I, Zavatska N, Losiyevska O, Zinchenko S, Nosov P, Aleksieieva M. Time Synthesis in Organization of Sensorimotor Action. BRAIN [Internet]. 2021Dec.20 [cited 2024Jun.12];12(4):164-88. Available from: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/4536