Constitutionalization of Tax Law: the Ukrainian Model Andrii Khudyk

Authors

  • Andrii KHUDYK National University, Chernivtsi, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18662/eljpa/23

Keywords:

constitutionalization of the tax law, anthropo-sociocultural approach, the tax law as a kind of human rights, the Ukrainian model of the constitutionalization of the tax law.

Abstract

The article shows that during the evolution of human civilization, two opposite types of approaches for understanding taxes and the tax law were developed, and the nature of their constitutionalization. An incomparably widespread positivist approach comes from the fact that the tax and the tax law are attributes of the state. This cognitive tradition, under the constitutionalization of the tax law, understands positivation at the highest possible normative level of the constitutional duty of each to pay established taxes legally. The opposite - anthropo-sociocultural - approach for understanding the nature of the tax law comes that the reason for its existence is the public needs of individuals, and therefore it arose and developed as a human right. The necessity of its constitutionalization, in this approach, is due to the fact that, in accordance with the key idea of the constitution, its true nature is human rights - this is the main part of the constitution, its bearing structure. The constitutionalization of human right to taxes means giving it the highest - constitutional-legal - regime of protection, since it belongs to the most important - constitutional - social values. Anthropo-sociocultural approach has been chosen as a methodological basis for the study of the Ukrainian model of the constitutionalization of the tax law. It is a set of such heuristic tools, through which the tax law is studied as an attributive mandimensional phenomenon of the philosophical and methodological positions of man as the sole creator of society and its full subject through the sociocod of public needs, determined by the appropriate type of culture. The specific tasks of this article are to analyze the legal structure of the Ukrainian model of the constitutionalization of the tax law and to find out its general features and national peculiarities. It is grounded that the constitutionalization of tax law in Ukraine is marked as common, for all states, approaches for this phenomenon, as well as national peculiarities. The most important general feature of the Ukrainian model of the constitutionalization of the tax law is that its constitutional and legal structure is determined by the solidarity nature of this right, although the Constitution does not contain direct indications on this. The most important feature of the Ukrainian model of the constitutionalization of the tax law is its fixation with the help of a shortened legal relationship as a general obligation of all individuals and legal entities. In the context of the concrete historical reality that has developed in Ukraine today, this is the most optimal legal model for the constitutionalization of the tax law.

References

Havrylyuk RA. Doktryna podatkovoho prava Ukrayinsʹkoyi derzhavy. In: Baranova VM, Patskurivsky PS, Matyushkina GO, editors. Finansovo-pravova doktryna post•sotsialistychnoho derzhavy. Subotni naukovi zvity ta dopovidi na materialakh mizhnarodnoyi konferentsiyi 22-24 veresnya 2003 Ver 22-24 r.

"Finansovo-pravova doktryna post•sotsialistychnoho derzhavy". Vol. 1. Chernivtsi: Ruta; 2003. p. 180-197.

Patsurkivskyy P. Post-soviet Conceptions of the System of Financial Law: Philosophic-methodological Analysis. In: Mrkyvka P, editor. System of Financial Law: General Part. Conference Proceedings. 1st ed. Brno: Masaryk University, Faculty of Law; 2015. p. 144-61.

Havrylyuk R. System of Paradigm Constants of Financial Law of State as the Basis of its Philosophic-Methodological Unity. In: Mrkyvka P, editor. System of Financial Law: General Part. Conference Proceedings. 1st ed. Brno: Masaryk University, Faculty of Law; 2015. p.135-8.

Havrylyuk R.O. Pryroda podatkovoho prava: antroposotsiokulʹturnyy pidkhid. Avtoreferat d.yu.n. Chernivtsi: Chernivetsʹkyy natsionalʹnyy universytet; 2014.

Havrylyuk. R. Antroposotsyokulʹturnyy kod nalohovoho prava: monohrafyya. Knyha 2. Konstanty nalohovoho prava. Chernivtsi: Chernivetsʹkyy nats. un-t; 2014.

Krus VI. Konstytutsializatsiya fiskalʹnykh ta ekonomichnykh zobov'yazanʹ v Rosiysʹkiy Federatsiyi: monohrafiya. 2017.

Patsurkivsʹkyy P, Savkina O. Podatkovo-pravova doktryna Ukrayiny: mizh Skilloyu etatyzmu i Kharibdoyu lyudynotsentryzmu. Pravo Ukrayiny. 2017; 9.

Smyrnykova YU.D. Pryntsypy podatkovoyi systemy Rosiysʹkoyi Federatsiyi: Doktryna ta zakonodavstvo. Tam zhe. In: Baranova VM, Patskurivsky PS, Matyushkina GO, editors. Finansovo-pravova doktryna post•sotsialistychnoho derzhavy. Subotni naukovi zvity ta dopovidi na materialakh mizhnarodnoyi konferentsiyi 22-24 veresnya 2003 Ver 22-24 r.

"Finansovo-pravova doktryna post•sotsialistychnoho derzhavy". Vol. 1. Chernivtsi: Ruta; 2003. p. 160-170.

Leshchenko S.K. Pravovi problemy kodyfikatsiyi podatkovoho zakonodavstva Respubliky Bilorusʹ. In: Baranova VM, Patskurivsky PS, Matyushkina GO, editors. Finansovo-pravova doktryna post•sotsialistychnoho derzhavy. Subotni naukovi zvity ta dopovidi na materialakh mizhnarodnoyi konferentsiyi 22-24 veresnya 2003 Ver 22-24 r.

"Finansovo-pravova doktryna post•sotsialistychnoho derzhavy". Vol. 1. Chernivtsi: Ruta; 2003. p. 220-234.

Havrylyuk R. Finansovyy zakon: problemy teoriyi ta praktyky. Pravo Ukrayiny. 2005; 7: 37-41. Havrylyuk R. Konstytutsiya derzhavy i publichni finansy: problemy teoriyi. Pravo Ukrayiny. 2006; 12.: 15-19.

State law of Germany. Abbreviated translation of the German seven-volume edition. Tome 2. Kostya D. Institution of Natural Resources Payments in the System of Financial Law of Ukraine. In: Mrkyvka P, editor. System of Financial Law: General Part. Conference Proceedings. 1st ed. Brno: Masaryk University, Faculty of Law; 2015. p. 292-311.

Raritska V. Tax Sovereignty as a Fundamental Characteristic of Tax Law System. In: Mrkyvka P, editor. System of Financial Law: General Part. Conference Proceedings. 1st ed. Brno: Masaryk University, Faculty of Law; 2015. p. 345-361.

Patsurkivsʹkyy P.S. Kryteriyi pravovoho nachala – pryntsyp formalʹnoyi rivnosti subʺyektiv pravovidnosyn – i postradyansʹke finansove pravo: problemy teoriyi. Pravo Ukrayiny. 2008; 1: 10-15.

Patsurkivsʹkyy P.S. Pochatok finansovoho prava - osnovnyy yurydychnyy kryteriy dlya vyznachennya finansovoho zakonodavstva post•sotsialistychnykh derzhav: teoretychni ta metodolohichni problem. In: Baranova VM, editor. Spetsyfikatsiya zakonodavstva yak tekhnichnoho ta yurydychnoho instrumentu normatyvnoyi, interpretatyvnoyi, pravookhoronnoyi praktyky: Materialy Mizhnarodnoho sympoziumu (Helendzhyk, 27-28 veresnya 2007 Ver 27-28.

Nyzhniy Novhorod: Nyzhehorodsʹka Akademiya MVS Rosiyi; 2008. p. 709-724.

The Constitution of Ukraine, adopted at the fifth session of the Verkhovna Rada of Ukraine from 1996 jun 28. Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. 1996 Jul 23.

Vdovychenko VA. Zakonodavche vyznachennya podatko-pravovoho kompromisu. In: Patsukurkivsʹkoho PS, Matushkin HM, editors. Teoriya ta praktyka Vyznachennya zakonodavstva: lohikohnoseolohichni, poliuhionichni, moralʹno-psykholohichni ta praktychni problemy: materialy mizhnarodnoho "kruhloho stolu", Chernivtsi, 2006 Ver 21-23.

Matushkin. - Nyzhniy Novhorod: Nyzhehorodsʹkyy naukovo-prykladnyy tsentr "Yurydychna tekhnika"; 2007.

Komarova TL. Optymyzatsyya publychnoho y chastnoho ynteresa v nalohovoy polytyke sovremennoho rossyyskoho hosudarstva. Materyaly nauchnoy konferentsyy “Ynteres v publychnom y chastnom prave” HU VSHÉ; 2002.

Havrylyuk RO. Podatok – pravoobovʺyazok pravodiyezdatnoho chlena hromadyansʹkoho suspilʹstva. Naukovyy visnyk Chernivetsʹkoho universytetu: zbirnyk naukovykh pratsʹ. Pravoznavstvo. Chernivtsi: Ruta. 2004; 212: 97-102.

Havrylyuk RO. Evolyutsiya pravovoyi pryrody podatkovykh nadkhodzhenʹ derzhavnoho byudzhetu: deyaki pytannya teoriyi. Pravo Ukrayiny. 2006; 8.

Downloads

Published

2018-10-29

How to Cite

KHUDYK, A. (2018). Constitutionalization of Tax Law: the Ukrainian Model Andrii Khudyk. European Journal of Law and Public Administration, 5(1), 12-24. https://doi.org/10.18662/eljpa/23

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now