Human Rights without Borders for Refugees and Asylum Seekers. Social and Jurisdictional Aspects

Authors

  • Simion Belea Technical University of Cluj-Napoca – North University Centre of Baia Mare

DOI:

https://doi.org/10.18662/jess/5.1/39

Keywords:

human rights, refugees, asylum seekers, refugee protection

Abstract

The refugee crisis generated by internal conflicts and civil wars from various areas consolidated unilateral interventions towards security, rather than developing a collective answer and providing immediate actions based on human rights to support vulnerable groups. A retrospection of the past decade events in the Arabic World, illustrates that during the years 2014 - 2021, the world witnessed the highest wave of refugees migrating from Syria, Yemen, Afghanistan and Iraq to Europe. By analysing this, we can argue that concerns regarding security policies led to a significant increase in the number of difficulties that refugees and asylum seekers encounter in obtaining international protection support. The 24th of February 2022 marks the beginning of the Russian invasion in Ukraine. It similarly marks the day when the twenty seven countries – members of the EU allowed the directive for temporary protection and support to the Ukrainian refugees, for the first time in the European Union history. This current study examines the collective efforts of the Intra – European relocations offering immediate support to those fleeing the war while respecting the fundamental international human rights.

References

Allan, J. (2001). The jus cogens nature of non-refoulement. International Journal of Refugee Law, 13(4), 533-558. https://doi.org/10.1093/ijrl/13.4.533

Autoritatea Navală Română [Romanian Naval Authority]. (2022). Convenţia Internaţională pentru Ocrotirea Vieţii Umane pe Mare (SOLAS) [International Convention for the Protection of Human Life on Sea (SOLAS)]. https://portal.rna.ro/Pagini/Legisla%C8%9Bie.aspx

Bonetti, P. (2016). I diritti dei non cittadini nelle politiche dell’immigrazione e dell’asilo dell’Unione europea [The rights of non-citizens in the immigration and asylum policies of the European Union]. In C. Panzera, A. Rauti, C. Salazar, & A. Spadaro (Eds.). Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri [Metamorphosis of citizenship and rights of foreigners] (pp. 143-250). Editoria Scientifica.

Buletinul Oficial [Official Bulletin] nr. 146. (20/11/1974). Pactul internaţional din 16 decembrie 1966 cu privire la drepturile civile şi politice [International Covenant of 16 December 1966 on Civil and Political Rights]. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/82590

Cavasino, E. (2015). Ius migrandi e controllo delle frontiere [Ius migrandi and border contro]. In V. Militello & A. Spena (Eds.). Il traffico di migranti: diritti, tutele, criminalizzazione [Smuggling of migrants: rights, protections, criminalization]. Giapicchelli.

Consiliul Uniunii Europene (Council of the European Union). (2003). Directiva 2003/9/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de stabilire a standardelor minime pentru primirea solicitanţilor de azil în statele membre [Council Directive 2003/9/EC of 27 January 2003 establishing minimum standards for the reception of asylum seekers in the Member States]. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32003L0009

Consiliul Uniunii Europene (Council of the European Union). (2004). Directiva 2004/81/CE a Consiliului Uniunii Europene din 29 aprilie 2004 privind permisul de şedere care trebuie eliberat resortisanţilor ţărilor terţe care sunt victime ale traficului de fiinţe umane sau implicaţi într-o acţiune de facilitare a imigraţiei ilegale care cooperează cu autorităţile competente [Directive 2004/81/EC of the Council of the European Union of 29 April 2004 on the residence permit to be issued to third-country nationals who are victims of human trafficking or involved in an action to facilitate illegal immigration who cooperate with the competent authorities]. https://eur-lex.europa.eu/legal- content/RO/LSU/?uri=CELEX:32004L0081

Consiliul Uniunii Europene [Council of the European Union]. (2001). Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecţiei temporare în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate [Council Directive 2001/55/EC of 20 July 2001 on minimum standards for the granting of temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons]. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=celex:32001L0055

Consiliul Uniunii Europene. (2000). Regulamentul (CE) nr. 2725/2000 al Consiliului, din 11 decembrie 2000, privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale pentru aplicarea efectivă a Convenţiei de la Dublin. https://eur-lex.europa.eu/legal- content/ro/TXT/?uri=celex:32000R2725

Consiliul Uniunii Europene. (2002). Regulamentul (CE) nr. 407/2002 a Consiliului din 28 februarie 2002 privind stabilirea anumitor modalităţi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2725/2000. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32002R0407

Consiliul Uniunii Europene. (2003). Regulamentul (CE) nr. 343/2003 a Consiliului din 18 februarie 2003 privind stabilirea criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil cu examinarea unei cereri de azil depuse într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe (regulament Dublin II). https://eur-lex.europa.eu/legal- content/RO/ALL/?uri=CELEX:32003R0343

Di Filippo, M. (2012). La circolazione dello straniero nel diritto dell’Unione europea: una geometria variabile dei diritti e delle garanzie [The movement of foreigners in European Union law: a variable geometry of rights and guarantees]. In A. M. Calamia, M. Di Filippo & M. Gestri (Eds.). Immigrazione, diritto e diritti: profili internazionalistici ed europei [Immigration, law and rights: international and European profiles], pp.160-278.

Favilli, C. (2010). Il Trattato di Lisbona e la politica dell’Unione europea in materia di visti, asilo e immigrazione [The Lisbon Treaty and the European Union policy on visas and asylum and immigration]. Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, II, 7-30.

Favilli, C. (2015). L’Unione Europea e la difficile attuazione del principio di solidarietà nella gestione dell'immigrazione “di emergenza” [The European Union and the difficult implementation of the principle of solidarity in management of "emergency immigration]. Quaderni costituzionali, III, 785-787.

Gullo, V. (2022). Il ruolo degli organi internazionali quasi-giudiziari e la tutela dei diritti umani [The role of quasi-judicial international bodies and the protection of human rights]. http://www.dirittoconsenso.it/2021/06/16/ruolo-organi-internazionali-quasi-giudiziari- diritti-umani

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 326/391 (26/10/2012), Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (versiune consolidată) – TFUE, p. 0001 – 0390. https://eur- lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 326/391 [Official Journal of the European Union C 326/391] (26/10/2012). Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene [The Charter of Fundamental Rights of the European Union]. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 179/3 [ Official Journal of the European Union L 179/3]. (23/06/1998). Convenţia ONU privind dreptul mării [UN Convention on the Law of the Sea]. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A21998A0623%2801%29

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 303/16 (27/11/2000). Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă. https://eur-lex.europa.eu/legal- content/RO/TXT/?uri=celex%3A32000L0078

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L180/22 (29/06/2000). Directiva 2000/43/CE a Consiliului de punere în aplicare a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnic. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32000L0043

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L304/12. (2004). Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind standardele minime referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecţie internaţională şi referitoare la conţinutul protecţiei acordate. https://eur-lex.europa.eu/legal- content/RO/TXT/?uri=celex%3A32004L0083

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L71/1[Official Journal of the European Union L71/1]. (04/03/2022). Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022, de constatare a existenţei unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înţelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE şi având drept efect introducerea unei protecţii temporare [Council Implementing Decision (EU) 2022/382 of 4 March 2022 establishing the existence of a massive influx of displaced persons from Ukraine within the meaning of Article 5 of Directive 2001/55/EC and having the effect of introducing temporary protection]. https://eur-lex.europa.eu/legal- content/RO/TXT/?uri=celex:32022D0382

M. Of. nr. 148 (17 iulie 1991), Protocolul de la New York privind statutul refugiaţilor din 14 decembrie 1967, http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=32365

M. Of. nr. 193. (27/02/2022). Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15 din 2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/251954

M. Of. nr. 231. (08/03/2022). Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20 din 2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/252480

M. Of. nr. 268 (18 martie 2022). Hotărârea nr. 367 din 18 martie 2022 privind stabilirea unor condiţii de asigurare a protecţiei temporare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor, https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/252745

M. Of. nr. 35 (26/01/1999). Lege nr. 31 din 26 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 115/1998 pentru aderarea României la Convenţia internaţională din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, adoptată de Conferinţa internaţională din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, organizată de Organizaţia Maritima Internaţionala la Hamburg în perioada 9-27 aprilie 1979. https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/16806

Marzocchi, O. (2022). Parlamentul european. Libera circulaţie a persoanelor [European Parliament. Free movement of people]. https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/147/libera-circulatie-a-persoanelor

Monitorul Oficial al Românei nr. 148 [The Official Gazette of Romania no. 148]. (17 iulie 1991). Convenţia ONU privind statutul refugiaţilor, semnată la Geneva la 28 iulie 1951 [UN Convention Relating to the Status of Refugees, signed in Geneva on July 28, 1951]. http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=32365.

Organizaţia Naţiunilor Unite – ONU (1948), Declaraţia universală a drepturilor omului din 1948, în https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22751.

Parlamentul European (2022). Tratatul de la Lisabona. https://www.europarl.europa.eu/about- parliament/ro/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-lisbon

Trevisanut, S. (2014). Is There a Right to be Rescued at Sea? A Constructive view. Questions of International Law (QIL), 4, 3-15.

UNCHR - Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite [United Nations High Commissioner for Refugees]. (2022). Convenţia privind statutul refugiaţilor. Documentul fundamental al activităţii noastre [Convention Relating to the Status of Refugees. The fundamental document of our activity]. https://www.unhcr.org/ro/194-conventia-privind-statutul-refugiatilor.html

UNCHR. (2022). Istoria UNCHR. O organizaţie umanitară globală, cu origini umile [History of UNCHR. A global humanitarian organization with humble origins]. https://www.unhcr.org/ro/homepage/despre-noi/istoria-unhcr

UNHCR. (2002). Rescue at the sea – a guide to principles and practice as applied to refugees and migrants. https://www.unhcr.org/publications/brochures/450037d34/rescue-sea-guide- principles-practice-applied-migrants-refugees.html

UNHR – United Nation Human Rights (2022). Universal Declaration of Human Rights. https://www.standup4humanrights.org/en/declaration.html

Vitta, E., & Grementieri, V. (Eds.). (1981). Codice degli atti internazionali sui diritti dell’uomo [Code of international acts on human rights]. Giuffré.

Downloads

Published

2022-09-02

How to Cite

Belea, S. (2022). Human Rights without Borders for Refugees and Asylum Seekers. Social and Jurisdictional Aspects. Journal for Ethics in Social Studies, 5(1), 21-35. https://doi.org/10.18662/jess/5.1/39

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now