Review of Mobile Application Studies in Special Education: A Systematic Domain Scan

Authors

  • Zohre Serttas Near East University- Distance Education And İnformation Technology Center, Turkey
  • Sahin Akdag Near East University- Distance Education And İnformation Technology Center, Turkey
  • Burak Demir University Of Mediterrenian Karpasia- Institute Of Social Sciences, Cyprus

DOI:

https://doi.org/10.18662/lumenpses/7.1/33

Keywords:

Special Education, Technology Usage, Special Education and Technology, Mobile Application

Abstract

The general purpose of this research is to conduct systematic field writing screening to determine the use of mobile application studies in special education. The research was conducted in the spring of 2019-2020. The universe of research is the articles in the field of technology and special education in the field of mobile application. The sample of the study consists of 26 articles published in the Google Academic database in the field of mobile applications in private education between 2015 and 2020. First of all, journals with articles were identified by researchers as part of the use of special education technology and mobile applications and articles were examined. More qualitative and mixed research methods have been preferred as data collection tools in the researched research. It is thought that the results will shed light on future studies.

References

Baltalı, S., & Uzun, A. (2016). Programlama Öğretiminde Kullanılabilecek Yazılımlara İlişkin Öğretmen Görüşleri [Teachers' Views on Software that Can Be Used in Programming Teaching]. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 129 – 156. https://doi.org/10.19171/uefad.561833

Bicen, H., Demir, B., & Serttas, Z. (2021). Pre-Service Teachers’ Readiness Levels for Mobile Learning. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(2), 53-66. https://doi.org/10.18662/brain/12.2/191

Bicen, H., Demir, B., & Serttas, Z. (2022). The Attitudes of Teacher Candidates towards the Gamification Process in Education. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(2), 39-50. https://doi.org/10.18662/brain/13.2/330

Börekci, C. (2010). Bilişim Teknolojileri Dersi İçin Tasarlanan Bir Ağ Araştırması (Webquest) Etkinliğinin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi [The Effect of a Network Research (Webquest) Activity Designed for Information Technologies Course on Student Achievement]. https://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/2413/Caner_B%C3%B6rekci.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Çağıltay, K. & Polat, E. (2018). Özel Eğitim İçin Etkileşimli Kavranabilir Nesne Tabanlı Eğitsel Mobil Uygulama Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Analizi [Analysis of Teachers' Views on the Use of Interactive Object-Oriented Educational Mobile Applications for Special Education]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 1235 – 1249. https://doi.org/0.17860/mersinefd.351414

Çoklar, A. N., Ergenekon, Y., & Odabaşı, H. F. (2018). Özel Eğitimde Teknoloji [Technology in Special Education]. Pegem Atıf İndeksi, 19-44.

Doğan, A. (2018). Okul Öncesi Özel Eğitim Çocuklarına Yönelik Mobil Uygulamaların Görsel İletişim Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi [Evaluation of Mobile Applications for Preschool Special Education Children in terms of Visual Communication Design]. Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. https://hdl.handle.net/11729/1356

Ekici, M. (2018). Mobil Teknoloji Tabanlı Öğrenme Uygulamalarının Bilimsel Düşünme Süreci Üzerine Etkisinin İncelenmesi [Investigation of the Effect of Mobile Technology Based Learning Applications on Scientific Thinking Process]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=hcgrYffRbz0Z44UJEuLtwS-KRmrK9KvEsPfqALjrrRI5laoWCag_jsxFXkbQN5xM

Ezin, Ç. Ç. (2019). Mobil Tabanlı Bir Öğrenme Ortamının Tasarlanması, Uygulanması Ve Etkililiğinin İncelenmesi [Designing, Implementation and Efficiency of a Mobile Based Learning Environment]. http://hdl.handle.net/11772/1908

Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varisoglu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M., & Sözbilir, M. (2012). Trends in Educational Research in Turkey: A Content Analysis. Educational Sciences: Theory And Practice, 12(1), 455-460. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ978453.pdf

Kalçık, F. (2017). Küreselleşme Ve Teknolojik Gelişmelerin Öğretim Süreçleri Üzerindeki Etkisine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi [An Investigation of Teachers' Views on the Effects of Globalization and Technological Developments on Teaching Processes]. Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, 1(2), 1-19. http://ankad.org/index.php/Ankad/article/view/16

Karaşahinoğlu, Ş. (2018). Çocuklara Yönelik Tablet Uygulamalarında Tasarım Yaklaşımları Ve Bir Mobil Uygulama Denemesi [Design Approaches in Tablet Applications for Children and a Mobile Application Experiment]. http://hdl.handle.net/11655/4647

Kearney, M., Schuck, S., Burden, K., & Aubusson, P. (2012). Viewing Mobile Learning From A Pedagogical Perspective. Research in Learning Technology, 20. https://doi.org/10.3402/rlt.v20i0.14406

Kurtoğlu, Y. B. (2019). Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Derslerinde Öğrenme Süreçlerine Etkisi [The Effect of Augmented Reality Applications on Learning Processes in Information Technologies and Software Courses]. (Doctoral Dissertation, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi).

Kuyucu, M. (2017). Gençlerde Akıllı Telefon Kullanımı Ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Sorunsalı:“Akıllı Telefon (Kolik)” Üniversite Gençliği [The Problem of Smartphone Use and Smartphone Addiction among Youth: “Smartphone (Colic)” University Youth]. Global Media Journal Tr Edition, 7(14), 328-359. https://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/mihalis_kuyucu_-_genclerde_akilli_telefon_kullanimi_ve_akilli_telefon_bagimliligi_sorunsali_akilli_telefonkolik_universite_gencligi_1.pdf

Öznacar, B., Yücesoy, Y., & Demir, B. (2020). Okul yöneticilerinin bilgi, medya ve teknoloji becerilerinin değerlendirilmesi [Evaluation of school administrators' knowledge, media and technology skills]. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 94-102. https://dergipark.org.tr/tr/pub/turksosbilder/issue/59442/837299

Sibel, S., Şekerci, A., Kurban, B., Fatma, T., Demirel, T., Tosun, C., Demirci, T., & Göktaş, Y. (2008). Öğretmen Eğitiminde Teknolojinin Etkin Kullanımı: Öğretim Elemanları Ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri [Effective Use of Technology in Teacher Education: Views of Instructors and Teacher Candidates]. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(3). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/75251

Şen, H. (2018). Mobil Eğitim Yazılımlarındaki Arayüz Elemanlarına Yönelik Öğrenci Tercihlerinin Belirlenmesi [Determination of Student Preferences for Interface Elements in Mobile Educational Software]. (Doctoral Dissertation. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi).

Şenyürek, E., Yılmaz, D., & Hatice, K. (2017). Otizmli Çocukların Eğitimi İçin Mobil Uygulama [Mobile Application for Education of Children with Autism]. İstanbul Eğitimde Yenilikçilik Dergisi, 3(1), 63-76. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ieyd/issue/30767/396312

Topuz, B., & Kaptan, A. Y. (2017). Oyun Ve Öğrenme Aracı Olarak Çocuk Mobil Uygulamaları [Children's Mobile Applications as Game and Learning Tool]. Electronic Turkish Studies, 12(32). http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12605

Yılmaz, Y., & Tortop, H. (2017). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Tablet Bilgisayar Yoluyla Sunulan Etkinlik Çizelgesi Uygulamaları [Activity Chart Applications Presented by Tablet Computer in Children with Autism Spectrum Disorder]. Üstün Zekâlılar Eğitimi Ve Yaratıcılık Dergisi, 4(2), 12-18. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/516628

Downloads

Published

2022-08-25

How to Cite

Serttas, Z. ., Akdag, S. ., & Demir, B. . (2022). Review of Mobile Application Studies in Special Education: A Systematic Domain Scan. Logos Universality Mentality Education Novelty: Political Sciences & European Studies, 7(1), 90-100. https://doi.org/10.18662/lumenpses/7.1/33

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now