The Effect of Geography Teaching Curriculum Enriched with Virtual Reality Applications on Teacher Candidates’ Interest for the Course, Achievement and the Tendencies to Utilise Information Technologies

Authors

  • Cigdem Hursen
  • Doğuş Beyoğlu

DOI:

https://doi.org/10.18662/po/11.3/200

Keywords:

geography teaching, online learning environments, google classroom, blended learning implementations, teacher training curricula, VR

Abstract

In this study, the effect of the geography curriculum enriched with virtual reality applications on the teacher candidates' interest towards the course, academic achievement and tendency to use information technologies were examined. In the study in which both face-to-face and online learning environments were employed, in-class activities were conducted with virtual reality (VR) applications, and extracurricular activities were carried out with Google Classroom. In the study designed with single group pretest-posttest experimental design, a mixed-method approach in which quantitative and qualitative methods are used together was adopted. A total of 27 teacher candidates participated in the study that lasted for six weeks. The results obtained from the study revealed that the curriculum created a significant difference in teacher candidates' interest in the course, their academic success and their tendencies to use information technologies in their future classes. Teacher candidates stated that they were satisfied with the activities carried out with virtual reality and Google Classroom applications and that the geography curriculum supported by technology is effective in their learning processes.

References

Akengin, H. (2008). Coğrafya Öğretmenlerinin Yenilenen Lise Coğrafya Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri [Geography Teachers’ Views on the Revised High School Geography Curriculum]. Marmara Coğrafya Dergisi, 18, 1–20. http://hdl.handle.net/11424/2544

Akın, A., Uğur, E., & Akın, Ü. (2015). Derse İlgi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [The Validity and Reliability of Turkish Version of the Student Interest Scale]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1471–1480. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/209801

Akınoğlu, O. (2004). Yapılandırmacı Öğrenme ve Coğrafya Öğretimi [Constructivist Learning and Geography Teaching]. Marmara Coğrafya Dergisi, 10, 73–94. http://dspace.marmara.edu.tr/handle/11424/2475

Alım, M., & Siyamoğlu, S. (2017). Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Akıllı Cihazlarda Coğrafi Bilgi ve Beceri Kazandırabilecek Uygulamaları Kullanmalarına Yönelik Görüşleri [Opinions of Prospective Geography Teachers on the Use of Applications on Smart Devices that Bring in Knowledge and Skills about Geography]. Eastern Geographical Review, 22(38), 251–274. https://doi.org/10.17295/ataunidcd.298825

Al-qahtani, A.A.Y., & Higgins, S.E. (2012). Effects of Traditional, Blended and E-learning on Students’ Achievement in Higher Education. Journal of Computer Assisted Learning, (29), 220–234. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2012.00490.x

Avcı, Ş.K., Çoklar, A.N., & İstanbullu, A. (2019). Üç Boyutlu Sanal Ortamlar ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrenme Başarısı Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması [The Effect of Three Dimensional Virtual Environments and Augmented Reality Applications on the Learning Achievement: A Meta-Analysis Study]. Education and Science, 44(198), 149–182. https://doi.org/10.15390/EB.2019.7969

Balaman, F. (2016). Bir Dersin Harmanlanmış Öğrenme Yöntemiyle İşlenmesinin Öğrencilerin Akademik Güdülenmelerine Etkisi [The Effect of Teaching a Course by Using the Method as Blended Learning upon the Academic Motivation Levels of Students]. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 225–241. https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/21662/233035

Batdı, V. (2014). Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması [The Effect of Blended Learning Environments on Students’ Academic Achievement: A Meta-Analysis Study]. Journal of the Institute of Social Sciences Cankiri Karatekin University, 5(1), 287–302. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss/issue/25892/272867

Baydas, O., & Goktas, Y. (2016). Influential Factors on Preservice Teachers' Intentions to Use ICT in Future Lessons. Computers in Human Behavior, 56, 170-178. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.11.030

Baykara, M., Gürtürk, U., Atasoy, B., & Perçin, İ. (2017). Okul Öncesi Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Mobil Öğrenme Sistemi Tasarımı [Augmented Reality Based Mobile Learning System Design in Preschool Education]. 2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK) (pp. 72-77), Antalya. https://doi.org/10.1109/UBMK.2017.8093560

Cavicchia, M.L., Cusumano, A.M., & Bottino, D.V. (2018). Problem-Based Learning Implementation in a Health Sciences Blended-Learning Program in Argentina. International Journal of Medical Education, (9), 45–47. https://doi.org/10.5116/ijme.5a7e.d85c

Chhabra, A. (2014). Information and Communication Technology (ICT): A Paradigm shift in Teacher Education. Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language, 1(3), 308-317.

Demiralp, N. (2007). Coğrafya Eğitiminde Materyaller ve 2005 Coğrafya Dersi Öğretim Programı [Materials in Geography Education and the Geography Curriculum 2005]. Kastamonu Education Journal, 15(1), 373–384. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/819275

Dikmenli, Y., & Ünaldı, Ü. E. (2013). Harmanlanmış Öğrenme ve Sanal Sınıfa Dönük Öğrenci Görüşleri [Students’ Views on Blended Learning and Virtual Classrooms]. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 326–347. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/19618

Eryılmaz, M., & Karakaya, M. (2018). Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Sosyal Medya Kullanımının Öğrenci Doyumu Üzerine Etkisi [The Impact of Using Social Media in Blended Learning Environments on Student Satisfaction]. YYU Journal of Education Faculty, 15(1), 106–129. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2018.63

Ferguson, C., van den Broek, E.L., & van Oostendorp, H. (2020). On the Role of Interaction Mode and Story Structure in Virtual Reality Serious Games. Computers & Education, 143, 103671. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103671

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. Sage Publications

Gigi, E. (2017). Sites in 3D [/VR]. Google Play Store. https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.ercangigi.sitesin3d&hl=tr

Gün, E.T., & Atasoy, B. (2017). Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının İlköğretim Öğrencilerinin Uzamsal Yeteneklerine ve Akademik Başarılarına Etkisi [The Effects of Augmented Reality on Elementary School Students’ Spatial Ability and Academic Achievement]. Education and Science, 42(191), 31–51. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.7140

Google. (n.d.a). Classroom Apps Google for Education. Google Play Store.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=tr

Google (n.d.b). Google Forms. About. https://www.google.com/forms/about/

İmamoğlu, A., & İmamoğlu, M. (2018). Coğrafya Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları [Augmented Reality Applications in Geography Education]. International Geography Education Symposium, 480–485. https://www.researchgate.net/publication/330313838_COGRAFYA_EGITIMINDE_ARTIRILMIS_GERCEKLIK_UYGULAMALARI_-_Augmented_Reality_Applications_in_Geography_Education

İnel, Y., & Sezer, A. (2017). Coğrafya Konuların Öğretiminde Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması [The Effect of the Usage of Instructional Materials on Student Achievement in Teaching Geography: A Meta-analytic Study]. Journal of History Culture and Art Research, 6(3), 473-491. http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i3.913

Jacka, L. (2015). Virtual Worlds in Pre-Service Teacher Education: The Introduction of Virtual Worlds in Pre-Service Teacher Education to Foster Innovative Teaching-Learning Processes [Unpublished PhD Thesis]. Southern Cross University, Lismore, NSW.

Kazu, I.Y., & Demirkol, M. (2014). Effect of Blended Learning Environment Model on High School Students’ Academic Achievement. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 13(1), 78–87. https://eric.ed.gov/?id=EJ1018177

Kırıkkaya, E.B., & Şentürk, M. (2018). Güneş Sistemi ve Ötesi Ünitesinde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Kullanılmasının Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi [The Impact of Using Augmented Reality Technology in the Solar System and Beyond Unit on the Academic Achievement of the Students]. Kastamonu Education Journal, 26(1), 181–189. https://doi.org/10.24106/kefdergi.375861

Korkmaz, Ö., & Karakuş, U. (2009). The Impact of Blended Learning Model on Student Attitudes towards Geography Course and Their Critical Thinking. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 8(4), 51–63. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ859497.pdf

Korucu, A.T., Gençtürk, T., & Sezer, C. (2016). Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğrenci Başarı ve Tutumlarına Etkisi [The Effect of Augmented Reality Applications on Students’ Success and Attitudes]. https://ab.org.tr/ab16/bildiri/274.pdf

Kurt, S.Ç. (2017). Bir Harmanlanmış Öğrenme Deneyimi [A Blended Learning Experience]. Elementary Education Online, 16(2), 860–886. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.304740

Kurt, S.Ç., Yıldırım, İ., & Cücük, E. (2018). Harmanlanmış Öğrenmenin Akademik Başarı Üzerine Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması [The Effects of Blended Learning on Student Achievement: A Metaanalysis Study]. H.U. Journal of Education, 33(3), 776–802. https://doi.org/10.16986/HUJE.2017034685

Law, K.M., Geng, S., & Li, T. (2019). Student Enrolment, Motivation and Learning Performance in a Blended Learning Environment: The Mediating Effects of Social, Teaching, and Cognitive Presence. Computers & Education, 136, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.02.021

Mazer, J.P. (2013). Validity of the Student Interest and Engagement Scales: Associations with Student Learning Outcomes. Communication Studies, 64(2), 125-140. https://doi.org/10.1080/10510974.2012.727943

Mitchell, P., & Forer, P. (2010). Blended Learning : The Perceptions of First-year Geography Students. Journal of Geography in Higher Education, 34(1), 77–89. https://doi.org/10.1080/03098260902982484

Nuhoğlu Kibar, P., & Akkoyunlu, B. (2018). Modelling of Infographic Generation Process as a Learning Strategy at the Secondary School Level Based on the Educational Design Research Method. Eği̇ti̇m ve Bi̇li̇m, 43(196), 97–123. https://doi.org/10.15390/EB.2018.7592

Oyeleke Oyediran, W., & Dick, T.T. (2017). Use of Information Communication Technology (ICT) in Teaching Profession in Ogun State, Nigeria. International Journal for e-Learning Security (IJeLS), 7(1), 549-555. https://infonomics-society.org/wp-content/uploads/ijels/published-papers/volume-7-2017/Use-of-Information-Communication-Technology-ICT.pdf

Tekyn Poyraz, G., & Özkul, A.E. (2019). Bir Öğrenme Ortamı Olarak Google Sınıf'ın İncelenmesi [An Examination of Google Classroom as a Learning Environment]. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 5(3), 8-27. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/853587

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. From on the Horizon, MCB University Press, 9(5), 1-6. https://marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf

Ratheeswari, K. (2018). Information Communication Technology in Education. Journal of Applied and Advanced Research, 3(Suppl. 1), 4547. http://dx.doi.org/10.21839/jaar.2018.v3iS1.169

Saban, A. (2005). Çoklu Zekâ Teorisi ve Eğitim [Multiple Intelligence Theory and Education] (5. Baskı). Nobel Yayıncılık.

Sarıtepeci, M., & Çakır, H. (2015). The Effect of Blended Learning Environments on Student’s Academic Achievement and Student Engagement: A Study on Social Studies Course. Education and Science, 40(177), 203–216. https://doi.org/10.15390/EB.2015.2592

Sarıtepeci, M., & Yıldız, H. (2014). Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Derse Katılım ve Derse Karşı Motivasyonları Üzerine Etkisinin İncelenmesi [The Effect of Blended Learning Environments on Students' Engagement to Course and Motivation toward the Course]. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 15(1), 211–223. https://doi.org/10.9779/PUJE635

Somyürek, S. (2014). Öğretim Sürecinde Z Kuşağının Dikkatini Çekme: Artırılmış Gerçeklik [Gaining the Attention of Generation Z in Learning Process: Augmented Reality]. Educational Technology Theory and Practice, 4(1), 63-80. https://dergipark.org.tr/en/pub/etku/issue/6268/84211

Stošić, L. (2015). The Importance of Educational Technology in Teaching. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), 3(1), 111–114. https://cyberleninka.ru/article/n/the-importance-of-educational-technology-in-teaching/viewer

Turan, Z., Küçük, S., & Gündoğdu, K. (2013). Öğretmen Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Mevcut ve Beklenen Durum [Use of Information Technology in Teacher Education: Current and Expected Status]. Journal of Educational Sciences, 4(1), 1-9. http://adudspace.adu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11607/2780

Turan, Z., Meral, E., & Sahin, I.F. (2018). The Impact of Mobile Augmented Reality in Geography Education: Achievements, Cognitive Loads and Views of University Students. Journal of Geography in Higher Education, 42(3), 427–441. https://doi.org/10.1080/03098265.2018.1455174

Uluyol, Ç., & Karadeniz, Ş. (2009). Bir Harmanlanmış Öğrenme Ortamı Örneği: Öğrenci Başarısı ve Görüşleri [An Example on Blended Learning Environment: Student Achievement and Perceptions]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 60–84. http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_VI/haziran/s_karadeniz.pdf

Uysal, Ö. (2016). Harmanlanmış öğrenme ortamında proje tabanlı öğrenmenin gerçekleştirilmesi [Realizing Project-Based Learning in Blended Learning Environment]. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(2), 89–113. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/401903

Wang, M., Shen, R., Novak, D., & Pan, X. (2009). The Impact of Mobile Learning on Students’ Learning Behaviours and Performance: Report from a Large Blended Classroom. British Journal of Educational Technology, 40(4), 673–695. https://doi.org/10.1111/j.1467-8535.2008.00846.x

Yang, J., Yu, H., & Chen, N.S. (2019). Using Blended Synchronous Classroom Approach to Promote Learning Performance in Rural Area. Computers & Education, 141, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103619

Yazıcı, Ö. (2015). Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Üç Boyutlu Görsel Materyal Geliştirmelerine Yönelik Deneyimleri: Karabük Üniversitesi Örneği [Experience of Geography Department Students towards Three Dimensional Material Development: The Case of Karabuk University]. Marmara Coğrafya Dergisi, 31, 98–131. http://hdl.handle.net/11424/3937

Downloads

Published

2020-10-05

How to Cite

Hursen, C., & Beyoğlu, D. (2020). The Effect of Geography Teaching Curriculum Enriched with Virtual Reality Applications on Teacher Candidates’ Interest for the Course, Achievement and the Tendencies to Utilise Information Technologies. Postmodern Openings, 11(3), 73-94. https://doi.org/10.18662/po/11.3/200

Issue

Section

Research Articles