Organization of the Educational Process on Natural Science Training in Higher Education Institutions on the Basis of Innovation and Heuristics

Authors

  • Valentyna Bılyk National Pedagogial Dragomanov, Kyiv
  • Serhii Yashchuk Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University
  • Tetiana Marchak Podilsky Special Education and Rehabilitation Socio-Economic College
  • Serhii Tkachenko Kharkiv National University of Internal Affairs
  • Viktoriia Goncharova Kharkiv National University of Internal Affairs

DOI:

https://doi.org/10.18662/po/12.2/298

Keywords:

future psychologists, natural sciences, coworking technology, barcamp technology, workshop technology, SMART technology, BYOD technology

Abstract

The relentless informational variability in the field of natural sciences, today's need for the training of highly competent, versatile, apologetic future specialists, as well as the low motivation of psychology students to teach natural disciplines, was established by us in the process of their questioning, require the search for new, non-standard solutions in the organization of natural science training of future psychologists in institutions of higher education. We believe that one of the effective ways to solve this problem is the organization of the educational process with the natural scientific training of future psychologists in higher education institutions based on innovation and heuristic. To organize the educational process from the natural science training of future psychologists on the basis of innovation and eurestiality, there is a need to determine such ultra-innovation pedagogical technologies and teaching methods that will meet the requirements of the time, contribute to the formation of psychology students' motivation to study natural sciences and improve the quality and the effectiveness of natural science training. We have characterized pedagogical technologies, namely: coworking technology, barcamp technology, workshop technology, SMART technology, BYOD technology and such innovative methods as: lecture-visualization, video lecture, debates, round table, electronic brain assault , a laboratory experiment and a design-role-playing game, which, in our opinion, will contribute to the implementation of the educational process with the natural science training of future psychologists in higher education institutions based on innovation and heuristic.

References

Akhmedova E.M., (2017) Kovorking kak transdistsiplinarnaya forma organizatsii obrazovatel'nogo protsessa magistratury.[ Coworking as a transdisciplinary form of organizing the educational process of the magistracy]. International scientific journal "Science through the prism of time". No. 7 (7).P. 104-105.

Babych S., Parkhimenko V., (2014) Kovorking: kontseptsiya i perspektivy. [Coworking: concept and prospects]. Science and innovation. V. 6, No. 136. P. 42–47.

Bilyavska Yu., (2018) Tekhnolohiya BYOD, yak instrument SMART osvity. Smart-osvita: resursy ta perspektyvy : [BYOD technology as a tool of SMART education. Smart-education: resources and prospects]: materials of the III International scientific methodical conference. Kyiv, P.12–14.

Bushchak H., (2016) Videolektsiya v navchalʹnomu protsesi: psykholoho-pedahohichni osoblyvosti pidhotovky. Innovatsiyni kompʺyuterni tekhnolohiyi u vyshchiy shkoly : [Video lecture in the educational process: psychological and pedagogical features of training. Innovative computer technologies in high school]: materials of the VIII scientific practical conference, 22-22 sheets. 2016. Lviv: Shevchenko Scientific Society Publishing House, P. 178–184.

Dale E. Audio-Visual Methods in Teaching: 3rd ed.. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1969. 383 р. P. 108. URL: https://www.researchgate.net/figure/283011989_fig1_Figure-2-Edgar-Dale-Audio-Visual-Methods-in-Teaching-3rd-Edition-Holt-Rinehart-and (Last accessed: 21.02.2020).

Derkach T., Derkach O., (2016) Lektsiya-vizualizatsiya yak forma aktyvizatsiyi piznavalʹnoyi diyalʹnosti studentiv koledzhy. [Lecture-visualization as a form of activation of cognitive activity of college students. Education. Technical schools, colleges]. № 3, 4 (41). Pp. 59–63.

Dobrovolska N., (2014) Dydaktychni mozhlyvosti SMART-tekhnolohiy u navchalʹnomu protsesi VNZ. Smart-osvita: resursy ta perspektyvy : [Didactic possibilities of SMART-technologies in the educational process of higher education. Smart-education: resources and prospects]: abstracts of reports of the International scientific methodical conference K .: Kyiv National University of Trade and Economics, P. 42–44.

Fedorchenko R.A., Volkova Yu.V., Strohonova T.V., (2016) Vykorystannya «rolʹovoyi hry» pry vyvchenni dystsypliny «Zahalʹna hihiyena» na praktychnomu zanyatti «Hihiyena vodopostachannya». Aktualʹni pytannya pidhotovky maybutnikh farmatsevtychnykh ta medychnykh fakhivtsiv v umovakh suchasnoyi osvity: [The use of "role play" in the study of the discipline "General Hygiene" in the practical lesson "Hygiene of water supply". Current issues of training future pharmaceutical and medical professionals in modern education: a collection of materials of the All-Ukrainian scientific practical conference. Zhytomyr: "Zhytomyr Basic Pharmaceutical College named after G.S. Protasevich », P. 254–257.

Fopel K., (2010) Psikhologicheskiye printsipy obucheniya vzroslykh. Provedeniye vorkshopov: seminarov, masterklassov.[ Psychological principles of adult education. Conducting workshops: seminars, master classes]. Moscow: Genesis, 360 p.

Genkal S., (2016) Dydaktychni mozhlyvosti evrystychnoho navchannya biolohiyi uchniv profilʹnykh klasiv. Pedahohichni nauky: teoriya, istoriya, innovatsiyni tekhnolohiyi. [Didactic possibilities of heuristic teaching of biology of students of profile classes. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies]. № 3. S. 300–307.

Gerasymova, I., Maksymchuk, B., Bilozerova, M., Chernetska, Yu., Matviichuk, T., Solovyov, V., & Maksymchuk, I. (2019). Forming professional mobility in future agricultural specialists: the sociohistorical context. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 11 (4), 345-361. http://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/1604/pdf

Gromushkina T.V., (2016) Uchebnaya kovorking-stantsiya. Tekhnologii budushchego:[ Educational coworking station. Future technologies]: website. URL: http://newtech.educom.ru/files/pdf/2016-02-08_02-17-02-623.pdf (date of issue: 02/07/2020).

Gubriy N., Pobirska I., (2014) Vid SMART-tekhnolohiy do SMART-osvity. Smart-osvita: resursy ta perspektyvy : [From SMART-technologies to SMART-education. Smart-education: resources and prospects]: abstracts of reports of the International scientific methodical conference K .: Kyiv National University of Trade and Economics, P. 40–42.

Hrytsai N., (2012) Zastosuvannya metodu proektiv u vykladanni metodyky navchannya biolohiyi. [Application of the project method in teaching biology teaching methods]. Collection of scientific works of Uman Pedagogical University named after Pavel Tychyna. V. 2. P. 62–69.

Ignatyeva G.A., Tulupova O.V., Mol'kov A.S., (2016) Obrazovatel'nyĭ kovorking kak novyĭ format organizatsii obrazovatel'nogo prostranstva dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovaniya.[ Educational coworking as a new format for organizing the educational space of additional professional education]. Education and Science. No. 5. P. 139–157.

Katyuk Ya.L., (2020) Pryklady interaktyvnykh tekhnolohiy u pislyadyplomnomu navchanni pedahohiv. Tekhnolohiyi profesiynoho rozvytku pedahohiv: [Examples of interactive technologies in postgraduate teaching of teachers. Technologies of professional development of teachers]: website. URL: http://umo.edu.ua/images/content/institutes/cipo/kafedra_fod/elektr_zbirn/R3/R3.htm#%D0%B0110 (access date: 12.02.2020).

Khalmurzayeva E.B., (2018) Obrazovatel'nyy kovorking i osobennosti yego funktsional'nogo zonirovaniya. [Educational coworking space and features of its functional zoning]. Bulletin of the Kyrgyz State University of Construction, Transport and Architecture. No. 2. P. 36–44.

Khlopov A.M., (2015) Formuvannya matematychnoyi hramotnosti maybutnʹoho vchy-telya tekhnolohiy pry vyvchenni dystsypliny «Vyshcha matematyka».[ Formation of mathematical literacy of the future teacher of technologies at studying of discipline "Higher mathematics"]. Science Rise. № 3 (1). Pp. 63–66.

Khutorsky A.V. Heuristic learning. Scientific school. URL: http://www.khutorskoy.ru/science/concepts/terms/heuristic_training.htm. (date of the beast: 02/01/2020).

Khymynets V.V., (2009) Innovatsiyna osvitnya diyalʹnistʹ.[ Innovative educational activities]. Ternopil: Mandrivets, 360 p.

Konus navchannya: skhema. Entsyklopediya studentaб (2020) [Learning: scheme. Student encyclopedia: website. URL: http://or-klaksonstud.blogspot.com/2012/02/blog-post_07.html (access date: 21.02.2020).

Kovalenko A.B., (2009) Osoblyvosti zastosuvannya metodiv aktyvnoho navchannya pry pidhotovtsi do profesiynoyi diyalʹnosti. [Features of application of methods of active training at preparation for professional activity]. Science and education: Scientific and practical journal of the Southern Scientific Center of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. № 5. P. 77–81.

Kozlenko O., (2018) Proektno-rolʹova hra z biolohiyi yak forma realizatsiyi naskriznoyi zmistovoyi liniyi «Pidpryyemlyvistʹ ta finansova hramotnistʹ». Biolohiya i khimiya v ridniy shkoli. [Project-role game in biology as a form of realization of the cross-cutting content line "Entrepreneurship and financial literacy". Biology and chemistry in the native school]. № 2. P.11–19.

Krivshenko L. M., (2017) Evrystychne navchannya: sutnistʹ i zmistovi kharakterystyky.[ Heuristic learning: essence and semantic characteristics]. Scientific notes of the Central Ukrainian State Pedagogical University named after Volodymyr Vynnychenko. Ser. : Pedagogical sciences. Ed. 159.P. 219–225.

Kryvoruchko M.V., (2013) Osoblyvosti provedennya praktychnykh i laboratornykh robit iz pryrodnychykh predmetiv. [Features of practical and laboratory work on natural subjects]. Journal of Biology. № 15 (387). Pp. 2–6.

Lyannoy Yu.O. Teoretychni i metodychni zasady profesiynoyi pidhotovky maybutnikh mahistriv z fizychnoyi reabilitatsiyi u vyshchykh navchalʹnykh zakladakh :[ Theoretical and methodical bases of professional preparation of future masters on physical rehabilitation in higher educational institutions]: the dissertation of the Ph.D. of Pedagogical Sciences: 13.00.04. Sumy, 2017. 618 p.

Maksymchuk, B., Matviichuk, T., Solovyov, V., Davydenko, H., Soichuk, R., Khurtenko, O., Groshovenko, O., Stepanchenko, N., Andriychuk, Y., Grygorenko, T., Duka, T., Pidlypniak, I., Gurevych, R., Kuzmenko, V., & Maksymchuk, I. (2020). Developing Healthcare Competency in Future Teachers. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), 24-43. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/307

Mayasova T.V., Lekomtseva A.A., Fedyanina S.P., (2018) Perspektiva realizatsii kovorkinga v distantsionnom obuchenii na primere sistemy dopolnitel'nogo obrazovaniya detey. Sovremennyye naukoyemkiye tekhnologii.[ Prospects for the implementation of coworking in distance learning on the example of the system of additional education for children. Modern high technologies]. No. 7. P. 204–208.

Melnyk, N., Bidyuk, N., Kalenskyi, A., Maksymchuk. B., Bakhmat, N., Matviienko, O. … Maksymchuk, I. (2019). Models and organizational characteristics of preschool teachers’ professional training in some EU countries and Ukraine. Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja, 51 (1), 46–93. https://ipisr.org.rs/images/pdf/zbornik-51/Natalija-Meljnik.pdf

Metod «mozkovoho shturmu» v mizhdystsyplinarnomu konteksti pry vyvchenni temy «vyrazkova khvoroba shlunka ta dvanadtsyatypaloyi kyshky. Etiolohiya. Patohenez. Patomorfolohiya. Klinika. Diahnostyka. Likuvannya» [The method of "brainstorming" in an interdisciplinary context in the study of the topic "peptic ulcer of the stomach and duodenum. Etiology. Pathogenesis. Pathomorphology. Clinic. Diagnosis. Treatment "]/ Yu.M. Savka, Ya.S. Shpryakha, В.В. Svistak and others, (2012) Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Uzhhorod: LLC "Spectral", Issue. 2 (44). Pp. 161–165.

Mikhaylova L.M., (2020) Kak rabotat' nad proyektom s ispol'zovaniyem rolevoy igry. Infourok: [How to work on a project using role play. Info lesson]: website. URL: https://infourok.ru/kak-rabotat-nad-proektom-s-ispolzovaniem-rolevoy-igri-3409204.html (date of the blast: 02/26/2020).

Minina O., Grishitsina N., (2012) Tekhnologiya vorkshop i razvitiye liderskikh kachestv. [Workshop technology and leadership development: a tutorial]. Syktyvkar: Syktyvkar State University Publishing House, 27 p.

Moskalenko O.V., (2016) Videolektsiya kak sovremennyy metod prepodavaniya psikhologii v vuze. Didaktika i metodika prepodavaniya psikhologii i akmeologii v vysshey shkole (opyt, problemy, perspektivy) [Video lecture as a modern method of teaching psychology at a university. Didactics and methods of teaching psychology and acmeology in higher education (experience, problems, prospects)]. No. 3 (59). Pp. 153-157.

Mytnyk O.Ya., (2013) Psykholoho-pedahohichni umovy pobudovy tvorchoho navchalʹnovykhovnoho protsesu na urotsi.[ Psychological and pedagogical conditions for building a creative educational process in the classroom]. Ridna shkola. № 6. P. 31–35.

Nerubasska, A., Maksymchuk, B. (2020). The Demarkation of Creativity, Talent and Genius in Humans: a Systemic Aspect. Postmodern Openings, 11 (2), 240-255. https://www.lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/2625

Onishchuk, I., Ikonnikova, M., Antonenko, T., Kharchenko, I., Shestakova, S., Kuzmenko, N., & Maksymchuk, B. (2020). Characteristics of Foreign Language Education in Foreign Countries and Ways of Applying Foreign Experience in Pedagogical Universities of Ukraine. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(3), 44-65. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/308

Osborn A.F. Applied imagination: Principles and procedures of creative thinking (3rd ed.). New York, NY: Charles Scribner’s Sons, 1963. URL :https://www.applied-imagination-principles-and-procedures-of-creative-problem-solving/oclc/2571355 (Last accessed: 26.02.2020).

Petrenko V.V., (2008) Laboratorni zanyattya yak orhanizatsiyna forma eksperymentalʹnoyi pidhotovky studentiv-pershokursnykiv biolohichnoho fakulʹtetu. [Laboratory classes as an organizational form of experimental training of first-year students of the Faculty of Biology]. Bulletin of Zaporizhia National University: Pedagogical Sciences. Zaporozhia: Zaporizhia National University, № 1. P. 208–211.

Rechka K.M., (2020) Workshop: Politekonomichnyy cross-country. Natsionalʹnyy universytet bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny: [Workshop: Political-economic cross-country. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine]: website URL: https://nubip.edu.ua/en/node/69150 (access date: 12.02.2020).

Rekomendatsii YUNESKO po politike v oblasti mobil'nogo obucheniya. Institut YUNESKO po informatsionnym tekhnologiyam v obrazovanii : [UNESCO Policy Recommendations for Mobile Learning. UNESCO Institute for Information Technologies in Education]: website. URL: https://iite.unesco.org/ru/ (date of the blast: 13.02.2020).

Rudenko Yu.A., (2019) Lektsiya-vizualizatsiya yak forma psykholoho-pedahohichnoho suprovodu formuvannya profesiyno-metodychnoyi spryamovanosti maybutnikh vykhovateliv zakladiv doshkilʹnoyi osvity. [Lecture-visualization as a form of psychological and pedagogical support for the formation of professional and methodological orientation of future educators of preschool education]. Scientific Bulletin of Mykolayiv National University named after V.O. Sukhomlinsky. Pedagogical sciences. № 2 (65). Pp. 242–247.

Sheremet M., Leniv Z., Loboda V., Maksymchuk B. (2019) The development level of smart information criterion for specialists’ readiness for inclusion implementation in education. Information Technologies and Learning Tools, 72, 273-285. https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2561

Smahina T.M., (2019) Mistse osvitnʹoho kovorkinhu u rozvytku profesiynoyi kompetentnosti pedahohiv na kursakh pidvyshchennya kvalifikatsiyi. [The place of educational coworking in the development of professional competence of teachers in advanced training courses]. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University: series: Pedagogy. Social work / ch. ed. І.В. Kozubovska. Ed. 2 (45). Pp. 169–172.

Sorochynska O.A., (2016) Formuvannya valeolohichnoyi kompetentnosti maybutnikh pratsivnykiv doshkilʹnoyi osvity u protsesi fakhovoyi pidhotovky. [Formation of valeological competence of future employees of preschool education in the process of professional training]. Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Series: Pedagogical sciences. Ed. 135. S. 133–135.

Sultanova L.Yu., (2018) Teoretychni i metodychni zasady polikulʹturnoyi osvity maybutnʹoho vykladacha vyshchoho pedahohichnoho navchalʹnoho zakladu: [Theoretical and methodical bases of multicultural education of the future teacher of the higher pedagogical educational institution]: the dissertation of the Ph.D. of Pedagogical Sciences: 13.00.04. Kyiv, 507 p.

Sushchenko L.P., (2015)Informatsiyno-komunikatsiyni tekhnolohiyi v umovakh suchasnoyi paradyhmy vyshchoyi fizkulʹturnoyi osvity. Innovatsiyni tekhnolohiyi v systemi pidvyshchennya kvalifikatsiyi fakhivtsiv fizychnoho vykhovannya i sportu:[ Information and communication technologies in the modern paradigm of higher physical education. Innovative technologies in the system of advanced training of specialists in physical education and sports]: abstracts of the II International Scientific Methodological Conference, Sumy, April 16-17. P. 19–22.

Topps D., Dennerlein S., Treasure-Jones T. Raising the BarCamp: international reflections. New education method or tool: MedEdPublish. 2017. Vers. 1 (7). URL : https://www.mededpublish.org/manuscripts/1071 (Last accessed: 10.02.2020).

Trehub V.YU., Zadorozhnyy K.M., (2005) Rolʹovi ihry na urokakh biolohiyi ta v pozaklasniy roboti.[ Role-playing games in biology lessons and extracurricular activities]. Kharkiv : Ed. Osnova Group, 96 p.

Trushnikova E.L., (2015) Analiz osnovnykh obrazovatel'nykh trendov. Sovremennaya vysshaya shkola: innovatsionnyy aspekt. [Analysis of the main educational trends. Modern higher education: an innovative aspect]. No. 1. P. 89–97.

Voronenko T., (2015) Proektna diyalʹnistʹ uchniv u navchanni pryrodnychykh predmetiv. Biolohiya i khimiya v ridniy shkoli.[ Project activity of students in teaching natural subjects. Biology and chemistry in the native school]. № 4. P. 20–24.

Wember V.P., (2019) Vprovadzhennya tekhnolohiyi BYOD dlya formuvalʹnoho otsinyuvannya. Innovatsiyni tekhnolohiyi v osviti: zbirnyk materialiv mizhnarodnoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi. [Introduction of BYOD technology for formative evaluation. Innovative technologies in education: a collection of materials of the international scientific and technical conference]. Ivano-Frankivsk, P.45–47.

Wember V.P., Buchynsk D.L., (2016) Suchasni typy navchalʹnoho video ta osoblyvosti yikh vykorystannya u navchalʹnomu protsesi. Osvitolohichnyy dyskurs. [Modern types of educational videos and features of their use in the educational process. Educational discourse]. № 1. P. 19–29.

Yevsyukov I.S., (2020) Smart-tekhnologii kak sredstvo formirovaniya kompetentsiy studentov vuza. [Smart technologies as a means of forming the competencies of university students]. Internet magazine "World of Science". 2018.Vol. 6.No. 3.P. 1–7. URL: https://mir-nauki.com/PDF/03PDMN318.pdf (date of the blast: 02/14/2020).

Downloads

Published

2021-07-01

How to Cite

Bılyk, V., Yashchuk, S., Marchak, T., Tkachenko, S., & Goncharova, V. (2021). Organization of the Educational Process on Natural Science Training in Higher Education Institutions on the Basis of Innovation and Heuristics. Postmodern Openings, 12(2), 78-108. https://doi.org/10.18662/po/12.2/298

Issue

Section

Theoretical articles

Publish your work at the Scientific Publishing House LUMEN

It easy with us: publish now your work, novel, research, proceeding at Lumen Scientific Publishing House

Send your manuscript right now