[1]
Buchkivska, G., Pavlishena, L., Greskova, V., Matushchak, G. and Sandulskyi, S. 2021. Social Orientation of Postmodern Choreographic Performance in a Post-Pandemic Society. Postmodern Openings. 12, 2 (Jul. 2021), 484-493. DOI:https://doi.org/10.18662/po/12.2/319.