[1]
Pysarevskyi, I., Okhrimenko, I., Bogdan, N., Zharikova, S., Vlashchenko, N., Krasnokutska, I., Uhodnikova, O. and Bloshchynskyi, I. 2022. Digital Generation Y and Z in the Field of Tourism: Psychological Dimensions of Morality. Postmodern Openings. 13, 4 (Nov. 2022), 448-471. DOI:https://doi.org/10.18662/po/13.4/527.