[1]
Drozhzhina, N., Yeroshenko, O., Davydov, S., Shchepakin, V., Breslavets, H. and Osypenko, V. 2022. Variety Vocal Art in the Context of Integration into Society of the Future. Postmodern Openings. 13, 4 (Nov. 2022), 01-13. DOI:https://doi.org/10.18662/po/13.4/502.