[1]
Griban, G., Bosenko, A., Asauliuk, I., Topchii, M., Vysochan, L., Zamrozevuch-Shadrina, S., Orlyk, N., Pilipchuk, P., Skyrda, T., Bloshchynskyi, I. and Shcherbatiuk, N. 2022. Professional and Communicative Competence of Physical Education Instructors in Postmodern Education. Postmodern Openings. 13, 4 (Nov. 2022), 158-186. DOI:https://doi.org/10.18662/po/13.4/512.