(1)
Bekh, V.; Vashkevych, V.; Postol, O.; Kalinichenko, B.; Lipin, M. Coronavirus Deformation of the Value-Semantic Matrix of the Life of the World Community in the Conditions of a Postmodern Society. PO 2021, 12, 284-295.