(1)
Buchkivska, G.; Pavlishena, L.; Greskova, V.; Matushchak, G.; Sandulskyi, S. Social Orientation of Postmodern Choreographic Performance in a Post-Pandemic Society. PO 2021, 12, 484-493.