(1)
Lazorko, O.; Virna, Z. .; Brytova, H.; Tolchieva, H.; Shastko, I.; Saienko, V. Professional Safety of Personality: System Regularities of Functioning and Synergetic Effects of Self-Organization. PO 2021, 12, 170-190.