(1)
Prymakova, V.; Krasnoboka, T.; Finin Н.; Dobrovolska, V.; Khrypun, D.; Udovychenko, I. Distance Learning and Globalization Processes in the Postmodern World. PO 2021, 12, 259-273.