(1)
Pysarevskyi, I.; Okhrimenko, I.; Bogdan, N.; Zharikova, S.; Vlashchenko, N.; Krasnokutska, I.; Uhodnikova, O.; Bloshchynskyi, I. Digital Generation Y and Z in the Field of Tourism: Psychological Dimensions of Morality. PO 2022, 13, 448-471.