(1)
Drozhzhina, N.; Yeroshenko, O.; Davydov, S.; Shchepakin, V.; Breslavets, H.; Osypenko, V. Variety Vocal Art in the Context of Integration into Society of the Future. PO 2022, 13, 01-13.