(1)
Griban, G.; Bosenko, A.; Asauliuk, I.; Topchii, M.; Vysochan, L.; Zamrozevuch-Shadrina, S.; Orlyk, N.; Pilipchuk, P.; Skyrda, T.; Bloshchynskyi, I.; Shcherbatiuk, N. Professional and Communicative Competence of Physical Education Instructors in Postmodern Education. PO 2022, 13, 158-186.