Vizniuk, I., Bilan, L., Tsokur, O., Rozheliuk, I., Podkovyroff, N., & Symonenko, T. (2021). Psychosomatic Health as a Factor of Human Social Adaptation in the Postmodern Society. Postmodern Openings, 12(1), 54-73. https://doi.org/10.18662/po/12.1/245