Buchkivska, G., Pavlishena, L., Greskova, V., Matushchak, G., & Sandulskyi, S. (2021). Social Orientation of Postmodern Choreographic Performance in a Post-Pandemic Society. Postmodern Openings, 12(2), 484-493. https://doi.org/10.18662/po/12.2/319