Lazorko, O., Virna, Z. ., Brytova, H., Tolchieva, H., Shastko, I., & Saienko, V. (2021). Professional Safety of Personality: System Regularities of Functioning and Synergetic Effects of Self-Organization. Postmodern Openings, 12(2), 170-190. https://doi.org/10.18662/po/12.2/302