Prymakova, V., Krasnoboka, T., Finin Н., Dobrovolska, V., Khrypun, D., & Udovychenko, I. (2021). Distance Learning and Globalization Processes in the Postmodern World. Postmodern Openings, 12(2), 259-273. https://doi.org/10.18662/po/12.2/307