Pysarevskyi, I., Okhrimenko, I., Bogdan, N., Zharikova, S., Vlashchenko, N., Krasnokutska, I., Uhodnikova, O., & Bloshchynskyi, I. (2022). Digital Generation Y and Z in the Field of Tourism: Psychological Dimensions of Morality. Postmodern Openings, 13(4), 448-471. https://doi.org/10.18662/po/13.4/527