Drozhzhina, N., Yeroshenko, O., Davydov, S., Shchepakin, V., Breslavets, H., & Osypenko, V. (2022). Variety Vocal Art in the Context of Integration into Society of the Future. Postmodern Openings, 13(4), 01-13. https://doi.org/10.18662/po/13.4/502