Griban, G., Bosenko, A., Asauliuk, I., Topchii, M., Vysochan, L., Zamrozevuch-Shadrina, S., Orlyk, N., Pilipchuk, P., Skyrda, T., Bloshchynskyi, I., & Shcherbatiuk, N. (2022). Professional and Communicative Competence of Physical Education Instructors in Postmodern Education. Postmodern Openings, 13(4), 158-186. https://doi.org/10.18662/po/13.4/512