PYSAREVSKYI, I.; OKHRIMENKO, I.; BOGDAN, N.; ZHARIKOVA, S.; VLASHCHENKO, N.; KRASNOKUTSKA, I.; UHODNIKOVA, O.; BLOSHCHYNSKYI, I. Digital Generation Y and Z in the Field of Tourism: Psychological Dimensions of Morality. Postmodern Openings, [S. l.], v. 13, n. 4, p. 448-471, 2022. DOI: 10.18662/po/13.4/527. Disponível em: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/5362. Acesso em: 4 dec. 2023.