Vizniuk, Inessa, Lyudmila Bilan, Olga Tsokur, Iryna Rozheliuk, Nanouchka Podkovyroff, and Tetiana Symonenko. 2021. “Psychosomatic Health As a Factor of Human Social Adaptation in the Postmodern Society”. Postmodern Openings 12 (1):54-73. https://doi.org/10.18662/po/12.1/245.