Mosiakova, Iryna, Olena Shcherbakova, Sergiy Gurov, Heorgii Danylenko, Svitlana Podplota, and Lyudmyla Moskalyova. 2022. “Effect of COVID-19 Pandemic on Teachers’ Health: Lessons for Improving Distance Education”. Postmodern Openings 13 (4):101-12. https://doi.org/10.18662/po/13.4/508.