Drozhzhina, Nataliya, Olena Yeroshenko, Serhii Davydov, Vasyl Shchepakin, Halyna Breslavets, and Viktoriia Osypenko. 2022. “Variety Vocal Art in the Context of Integration into Society of the Future”. Postmodern Openings 13 (4):01-13. https://doi.org/10.18662/po/13.4/502.