Buchkivska, G., Pavlishena, L., Greskova, V., Matushchak, G. and Sandulskyi, S. (2021) “Social Orientation of Postmodern Choreographic Performance in a Post-Pandemic Society”, Postmodern Openings, 12(2), pp. 484-493. doi: 10.18662/po/12.2/319.