Pysarevskyi, I., Okhrimenko, I., Bogdan, N., Zharikova, S., Vlashchenko, N., Krasnokutska, I., Uhodnikova, O. and Bloshchynskyi, I. (2022) “Digital Generation Y and Z in the Field of Tourism: Psychological Dimensions of Morality”, Postmodern Openings, 13(4), pp. 448-471. doi: 10.18662/po/13.4/527.