Drozhzhina, N., Yeroshenko, O., Davydov, S., Shchepakin, V., Breslavets, H. and Osypenko, V. (2022) “Variety Vocal Art in the Context of Integration into Society of the Future”, Postmodern Openings, 13(4), pp. 01-13. doi: 10.18662/po/13.4/502.