[1]
G. Buchkivska, L. Pavlishena, V. Greskova, G. Matushchak, and S. Sandulskyi, “Social Orientation of Postmodern Choreographic Performance in a Post-Pandemic Society”, PO, vol. 12, no. 2, pp. 484-493, Jul. 2021.