[1]
N. Drozhzhina, O. Yeroshenko, S. Davydov, V. Shchepakin, H. Breslavets, and V. Osypenko, “Variety Vocal Art in the Context of Integration into Society of the Future”, PO, vol. 13, no. 4, pp. 01-13, Nov. 2022.